Přejít na hlavní obsah
Public Health

Přehled

Pokud jde o zdravotní stav obyvatelstva, existují mezi zeměmi EU a mezi různými skupinami obyvatel v těchto zemích značné nerovnosti. Důležitou úlohu zde hrají sociální faktory, které mají dopad na střední délku života a celkový zdravotní stav obyvatelstva. Patří mezi ně např. nezaměstnanost, výše příjmu, dosažené vzdělání či etnická příslušnost.

Ve snaze tyto nerovnosti řešit podporuje EU politická opatření v této oblasti a pomáhá vnitrostátním orgánům a zúčastněným stranám přijímat opatření k jejich snížení. Sdělení Komise z roku 2009 s názvem Solidarita v oblasti zdraví – snížení nerovností v oblasti zdraví v EU zahájilo původní strategii, která zahrnovala:

  • posouzení dopadu politik EU na nerovnosti v oblasti zdraví
  • aktualizaci údajů o těchto nerovnostech a o úspěšných strategiích na její snížení
  • informace o finančních prostředcích EU určených státním orgánům a dalším subjektům k řešení těchto problémů

Zpráva o nerovnostech v oblasti zdraví v EU

V roce 2013 Komise připravila Zprávu o nerovnostech v oblasti zdraví v Evropské unii, která obsahuje:

  • aktualizované údaje o této problematice
  • posouzení pokroku v provádění strategie z roku 2009

Ze závěrů zprávy vyplývá, že ačkoli bylo dosaženo určitého pokroku, je nutné přijmout další opatření na místní, celostátní i evropské úrovni. Politiky EU nabízejí příležitosti, které musí země EU a zájmové skupiny plně využít, aby se dosáhlo lepšího zdravotního stavu obyvatelstva a větší soudržnosti v této oblasti.

Investice do snižování nerovností v oblasti zdraví

Investice do snížení těchto nerovností přispívají také k sociální soudržnosti. Navíc se díky nim lze vymanit ze situace, kdy vinou špatného zdravotního stavu lidé chudnou a dostávají se do izolace, což zpětně vede k dalšímu zhoršení jejich zdraví.

Komise provádí pilotní projekty, které se týkají konkrétních aspektů snižování nerovností v oblasti zdraví a které financuje Evropský parlament.

Připravuje se rovněž společná akce v rámci programu EU pro oblast zdraví, která bude zahájena v roce 2018 a bude tvořit základ spolupráce mezi zeměmi EU.