Gå til hovedindholdet
Public Health

Oversigt

Der findes betydelige forskelle i EU-borgernes sundhedsstatus både inden for og imellem de enkelte lande. Sociale faktorer spiller en vigtig rolle både for den forventede levetid og den generelle sundhed. Det drejer sig bl.a. om beskæftigelse, indkomst, uddannelse og etnisk oprindelse.

I et forsøg på at bekæmpe den sundhedsmæssige ulighed støtter EU bestemte politikker og hjælper de nationale myndigheder og andre interessenter i deres indsats for at reducere den. I sin meddelelse Solidaritet på sundhedsområdet: begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU fra 2009 beskrev Kommissionen sin indledende strategi, der bl.a. omfattede:

  • en evaluering af konsekvenserne af EU's politikker for den sundhedsmæssige ulighed
  • opdatering af data om uligheder på sundhedsområdet og effektive metoder til at mindske disse
  • information om de nationale myndigheders og andre organers muligheder for at opnå EU-støtte til at begrænse ulighederne.

Rapport om ulighederne på sundhedsområdet i EU

I 2013 offentliggjorde Kommissionen et opfølgende arbejdsdokument: Rapport om ulighederne på sundhedsområdet i EU. Den indeholder:

  • ajourførte tal og fakta om ulighederne på sundhedsområdet i EU
  • en vurdering af fremskridtene i gennemførelsen af 2009-strategien.

Rapporten konkluderer, at selv om der er sket visse fremskridt, er der stadig behov for flere tiltag på lokalt, nationalt og europæisk plan. EU's politikker indebærer en række muligheder, som EU-landene og interessegrupperne er nødt til at gribe, hvis vi skal opnå en bedre folkesundhed og større sammenhæng på sundhedsområdet.

Investeringer i nedbringelse af sundhedsmæssig ulighed

Investering i reduktion af den sundhedsmæssige ulighed bidrager til den sociale samhørighed og bryder den onde cirkel med dårligt helbred, som bidrager til og er et resultat af fattigdom og udstødelse.

Kommissionen gennemfører med midler fra Europa-Parlamentet pilotprojekter, der skal se på specifikke måder at begrænse den sundhedsmæssige ulighed på.

I forbindelse med EU's sundhedsprogram forberedes der desuden en fælles indsats mod ulighed i sundhed, som søsættes i løbet af 2018. Den skal danne grundlag for samarbejdet mellem EU-landene om at skabe større lighed på sundhedsområdet.