Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Γενικά

Υπάρχουν σημαντικές ανισότητες στον τομέα της δημόσιας υγείας μεταξύ των χωρών της ΕΕ αλλά και μεταξύ των διαφόρων ομάδων πληθυσμού στις χώρες αυτές. Οι καθοριστικοί κοινωνικοί παράγοντες αποτελούν τους βασικούς λόγους των ανισοτήτων αυτών καθώς έχουν αντίκτυπο στο προσδόκιμο ζωής και τη γενική κατάσταση υγείας. Ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς είναι η απασχόληση, το εισόδημα, η εκπαίδευση και η εθνική καταγωγή.

Για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας η ΕΕ προωθεί πολιτικές και συνδράμει τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των ανισοτήτων. Η ανακοίνωση του 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας — Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ, προβλέπει μια πρώτη στρατηγική η οποία περιλαμβάνει:

  • αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ στις ανισότητες στον τομέα της υγείας
  • επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και τις επιτυχημένες στρατηγικές για την μείωση των ανισοτήτων
  • πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για τη στήριξη των εθνικών αρχών και άλλων φορέων στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων

Έκθεση για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας στην ΕΕ

Το 2013, η Επιτροπή υπέβαλε έγγραφο εργασίας με τίτλο Έκθεση για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση περιλαμβάνει:

  • επικαιροποιημένα στοιχεία και αριθμούς για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας στην ΕΕ·
  • αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής του 2009.

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μολονότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, απαιτούνται περισσότερα μέτρα σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Οι πολιτικές της ΕΕ προσφέρουν δυνατότητες τις οποίες οι χώρες της ΕΕ και οι ομάδες συμφερόντων πρέπει να αξιοποιήσουν για να βελτιωθεί η κατάσταση και η συνοχή στον τομέα της υγείας.

Επενδύοντας στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας

Επενδύοντας στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας συμβάλλουμε στην κοινωνική συνοχή και σπάμε τον φαύλο κύκλο της κακής υγείας που οδηγεί στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ή οφείλεται σ’ αυτά.

Η Επιτροπή υλοποιεί πιλοτικά έργα που αφορούν συγκεκριμένες πτυχές της μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η κοινή δράση για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας στο πλαίσιο του αντίστοιχου προγράμματος της ΕΕ βρίσκεται επίσης στο στάδιο της προετοιμασίας και θα ξεκινήσει το 2018. Θα αποτελέσει τη βάση συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ για μεγαλύτερη ισότητα στον τομέα της υγείας.