Põhisisu juurde
Public Health

Ülevaade

ELi liikmesriikide ja sealsete elanikkonnarühmade vahel esineb rahvatervise valdkonnas suur ebavõrdsus. Seda soodustavad oluliselt sotsiaalsed tegurid, mis mõjutavad nii oodatavat eluiga kui ka üldist terviseseisundit. Need tegurid on näiteks tööhõive, sissetulek, haridus ja etniline kuuluvus.

Tervisealasele ebavõrdsusele tähelepanu pööramiseks edendab EL poliitikat ja aitab riiklikel ametiasutustel ja huvitatud pooltel võtta meetmeid selle vähendamiseks. Euroopa Komisjoni 2009. aasta teatises „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus“ esitati esialgne strateegia, mille kohaselt tuleks:

  • hinnata ELi poliitikameetmete mõju tervisealasele ebavõrdsusele;
  • ajakohastada tervisealast ebavõrdust ja selle vähendamise edukaid strateegiaid käsitlevaid andmeid;
  • anda teavet ELi poolse rahastamise kohta, mis aitab liikmesriikide valitsus- ja muudel asutustel ebavõrdsust kõrvaldada.

Aruanne tervisealase ebavõrdsuse kohta ELis

Komisjon avaldas 2013. aastal komisjoni talituste töödokumendi „Aruanne tervisealase ebavõrdsuse kohta Euroopa Liidus. See sisaldab:

  • ajakohastatud fakte ja arvandmeid tervisealase ebavõrdsuse kohta ELis;
  • 2009. aasta strateegia rakendamisel tehtud edusammude hinnangut.

Komisjon leiab, et vaatamata saavutatud osalisele edule, on kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil vaja võtta täiendavaid meetmeid. ELi poliitika pakub võimalusi, mida ELi liikmesriigid ja huvirühmad peaksid parema tervise ja tervishoiuvaldkonna suurema ühtekuuluvuse nimel täielikult ära kasutama.

Investeeringud tervisealase ebavõrdsuse vähendamisse

Investeerimine tervisealase ebavõrdsuse edasisse vähendamisse aitab luua sotsiaalset ühtekuuluvust ning välja murda vaesusest ja tõrjutusest tulenevast kehva tervise nõiaringist.

Komisjon rakendab Euroopa Parlamendi rahastatavaid katseprojekte, mis on seotud tervisealase ebavõrdsuse vähendamise konkreetsete aspektidega.

Praegu valmistatakse ELi terviseprogrammi raames ette tervisealast ebavõrdust käsitlevat ühismeedet, mille rakendamine algab 2018. aastal. Sellest saab ELi liikmesriikide koostöö alus üha suureneva tervisealase ebavõrdsuse vähendamisel.