Skip to main content
Public Health

Yleistä

EU-maiden ja niiden eri väestöryhmien välillä on suuria terveyseroja. Erojen taustalla on elinajanodotteeseen ja yleiseen terveydentilaan vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä, kuten työllisyys, tulotaso, koulutus ja etninen tausta.

EU edistää terveyseroja vähentävää politiikkaa ja tukee EU-maiden viranomaisia ja muita toimijoita terveyserojen vähentämiseen tähtäävissä toimissa. Euroopan komissio antoi vuonna 2009 tiedonannon ”Solidaarinen terveydenhuolto: terveyserojen vähentäminen EU:ssa”. Siinä määriteltyyn alustavaan strategiaan sisältyvät seuraavat toimet:

  • arviointi EU:n politiikkojen vaikutuksista terveyseroihin
  • terveyseroja sekä niiden vähentämisessä onnistuneita strategioita koskevien tietojen päivittäminen
  • tietoa EU:n rahoituksesta kansallisten viranomaisten ja muiden toimijoiden auttamiseksi terveyserojen vähentämisessä.

Raportti terveyseroista EU:ssa

Euroopan komissio antoi vuonna 2013 kertomuksen terveyseroista Euroopan unionissa. Komission yksiköiden valmisteluasiakirjan muodossa julkaistu kertomus sisältää

  • tuoreita tietoja ja lukuja terveyseroista EU:ssa
  • arvioinnin vuoden 2009 strategian täytäntöönpanon edistymisestä.

Kertomuksessa todetaan, että vaikka edistystä on tapahtunut, lisätoimia tarvitaan niin paikallisella tasolla kuin EU-maiden ja koko EU:nkin tasolla. EU:n politiikka tarjoaa mahdollisuuksia, joita EU-maiden ja eturyhmien on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti, jotta voidaan parantaa kansalaisten terveyttä ja pienentää terveyseroja.

Investoinnit terveyserojen vähentämiseen

Terveyserojen vähentämiseen panostaminen parantaa sosiaalista koheesiota ja auttaa katkaisemaan noidankehän, jossa heikon terveydentilan syynä ja myös seurauksena ovat köyhyys ja syrjäytyminen.

Komissio toteuttaa Euroopan parlamentin rahoituksen avulla terveyserojen vähentämisen eri osa-alueisiin liittyviä pilottihankkeita.

Valmisteilla on myös EU:n terveysohjelmaan kuuluva terveyseroja koskeva yhteinen toimi, joka on tarkoitus käynnistää vuonna 2018. Se muodostaa pohjan EU-maiden yhteistyölle terveyserojen vähentämiseksi.