Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

Det råder stora folkhälsoskillnader både i och mellan EU-länderna. Sociala faktorer spelar en viktig roll, både för den förväntade livslängden och det allmänna hälsotillståndet. Det kan t.ex. handla om sysselsättning, inkomst, utbildning och etniskt ursprung.

För att komma till rätta med hälsoskillnaderna stöder EU strategier och hjälper de nationella myndigheterna och andra intressenter i deras arbete. I sitt meddelande Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i hälsa i EU från 2009 beskrev EU-kommissionen sin inledande strategi som bland annat omfattade

  • en utvärdering av EU-politikens inverkan på hälsoskillnaderna
  • en uppdatering av data om hälsoskillnader och om lyckade strategier för att minska dem
  • information om EU-finansiering för att hjälpa nationella myndigheter och andra organ att komma till rätta med skillnaderna.

Rapport om ojämlikheter i hälsa i EU

År 2013 publicerade kommissionen en rapport om ojämlikheter i hälsa i EU med

  • fakta och siffror om hälsoskillnader i EU
  • en utvärdering av arbetet med strategin från 2009.

Enligt rapporten har man gjort vissa framsteg, men det behövs fler åtgärder på lokal, nationell och europeisk nivå. EU:s politik innebär en rad möjligheter som EU-länderna och intressegrupperna bör ta vara på för att bidra till bättre folkhälsa och minska hälsoskillnaderna.

Investeringar för en mer jämlik hälsa

Investeringar för att minska hälsoskillnaderna bidrar till större social sammanhållning, så att man kan bryta den onda cirkeln med dålig hälsa, fattigdom och social utestängning.

Kommissionen genomför pilotprojekt för en mer jämlik hälsa med finansiering från Europaparlamentet.

Inom folkhälsoprogrammet håller man också på att utarbeta en gemensam åtgärd om ojämlikhet i hälsa som ska inledas under 2018. Den ska lägga grunden till EU-ländernas gemensamma arbete för att skapa större jämlikhet på hälsoområdet.