Skip to main content
Public Health

Täiendav aruanne

Riikide terviseprofiilidele on lisatud Euroopa Komisjoni esitatud täiendav aruanne, milles tuuakse esile valik horisontaalsetest tähelepanekutest, mis põhinevad riikide profiilide analüüsil.

Algatuse „State of Health in the EU“ juurde kuuluva täiendava aruande 2021. aasta väljaanne koosneb kahest osast.

1. osa sisaldab peatükki, milles keskendutakse Euroopa tervishoiusüsteemide vastupanuvõimele COVID-19 pandeemiale reageerimisel. Analüüsis keskendutakse kolmele peamisele tähelepanekule:

  • COVID-19 pandeemia kaugeleulatuva tervisemõju mõistmine. Olemasolevad näitajad kajastavad COVID-19 pandeemia keerukat, otsest ja kaudset tervisemõju vaid osaliselt. Täieliku arusaamiseni jõudmine nõuab lähiaastatel täiendavat andmekogumist ja -analüüsi.
  • Digitaalse innovatsiooni eeliste kinnistamine tervishoiuteenuste osutamisel ja rahvatervises. COVID-19 kiirendas oluliselt e-tervise süsteemide kasutuselevõttu tervishoiuteenuste osutamisel ja rahvatervises. Pandeemia järel on nende vahendite efektiivsuse, kulutõhususe ja üldise mõju hindamine väga tähtis, et neid e-tervise süsteeme ka tulevikus kasutada ja neist kasu saada.
  • Tervishoiutöötajate strateegiate ümbermõtestamine ja kavandamine pärast COVID-19 pandeemiat. Pikaajaline tervishoiutöötajate nappuse probleem tuli enamikus Euroopa tervishoiusüsteemides eriti selgelt esile pandeemia tipphetkedel. Selleks et suurendada tervishoiutöötajate vastupanuvõimet, on vaja võtta mitmesuguseid meetmeid, sh planeerida paremini tööjõudu, investeerida rohkem oskuste arendamisse ja suurendada pidevalt töötajate arvu.

Täiendava aruande 2. osas esitatakse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning vaatluskeskuse European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory) koostatud 29 riigi terviseprofiili põhjal tehtud olulisimad järeldused.

Eelmised väljaanded