Skip to main content
Public Health

Sprawozdanie towarzyszące

Do krajowych profili zdrowotnych dołączono przedstawione przez Komisję Europejską sprawozdanie towarzyszące, w którym omówiono wybrane kwestie horyzontalne oparte na analizie profili krajowych.

Edycja z 2021 r. sprawozdania towarzyszącego przygotowanego w ramach cyklu „State of Health in the EU” („Stan zdrowia w UE”) składa się z dwóch części.

W pierwszej części przedstawiono rozdział poświęcony odporności europejskich systemów opieki zdrowotnej w obliczu pandemii COVID-19. W analizie omówiono trzy główne aspekty:

  • Zrozumienie dalekosiężnych skutków zdrowotnych pandemii COVID-19. Złożone, bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii COVID-19 dla zdrowia są jedynie częściowo uwzględnione w dostępnych obecnie wskaźnikach. Do pełnego ich zrozumienia konieczne będzie dalsze gromadzenie i analiza danych w nadchodzących latach.
  • Czerpanie korzyści z innowacji cyfrowych w obszarze usług opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Pandemia COVID-19 spowodowała masowe przyspieszenie wdrażania cyfrowych narzędzi w obszarze świadczenia usług opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. W następstwie pandemii ocena skuteczności, opłacalności i ogólnego wpływu tych narzędzi będzie miała zasadnicze znaczenie dla wykorzystania potencjału tych technologii e-zdrowia i posługiwania się nimi w perspektywie długoterminowej.
  • Przemyślenie na nowo strategii i planowania dotyczących pracowników sektora zdrowia po pandemii COVID-19. W większości europejskich systemów opieki zdrowotnej utrzymujący się od dawna niedobór pracowników w sektorze zdrowia w szczytowym okresie pandemii stał się palącym problemem. Budowanie odporności sektora służby zdrowia będzie wymagało działań na wielu poziomach, w tym bardziej zaawansowanego planowania zatrudnienia oraz większych inwestycji w innowacje służące zapewnieniu odpowiedniej kombinacji umiejętności w połączeniu ze stałym zwiększaniem liczby pracowników.

W drugiej części sprawozdania towarzyszącego przedstawiono zbiór głównych wniosków z 29 krajowych profili zdrowotnych przygotowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz European Observatory on Health Systems and Policies (Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej).

Poprzednie edycje