Skip to main content
Public Health

Sprievodná správa

K zdravotným profilom krajín sa pripája sprievodná správa, ktorú predkladá Európska komisia a ktorá sa zameriava na výber horizontálnych zistení vychádzajúcich z analýzy profilov krajín.

Sprievodná správa State of Health in the EU z roku 2021 pozostáva z dvoch častí.

Časť 1 obsahuje kapitolu zameranú na odolnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti voči pandémii COVID-19. Analýza sa zameriava na tri hlavné otázky:

  • Pochopenie ďalekosiahlych vplyvov pandémie COVID-19 na zdravie. Komplexné, priame a nepriame vplyvy pandémie COVID-19 na zdravie zachytávajú v súčasnosti dostupné ukazovatele len čiastočne. Dosiahnutie úplného pochopenia týchto otázok si bude vyžadovať ďalší zber a analýzu údajov v nadchádzajúcich rokoch.
  • Uplatňovanie prínosov digitálnej inovácie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia. Pandémia COVID-19 vyvolala masívne zrýchlenie zavádzania nástrojov digitálneho zdravotníctva v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia. Posúdenie účinnosti, nákladovej efektívnosti a celkového vplyvu týchto nástrojov bude mať v období po pandémii pre aplikáciu a dlhodobé využívanie týchto digitálnych zdravotníckych technológií zásadný význam.
  • Prehodnotenie stratégií a plánovania v oblasti pracovnej sily v zdravotníctve po pandémii COVID-19. Počas vrcholiacej pandémie sa vo väčšine európskych systémov zdravotnej starostlivosti prejavil dlhodobý problém nedostatku pracovnej sily v zdravotníctve. Budovanie odolnosti pracovnej sily v zdravotníctve si bude vyžadovať opatrenia týkajúce sa viacerých hybných síl vrátane sofistikovanejšieho plánovania v oblasti pracovnej sily a zvýšených investícií do inovácií v oblasti kombinácie zručností spolu s trvalým rozširovaním pracovnej sily.

Časť 2 sprievodnej správy obsahuje súbor kľúčových zistení z 29 zdravotných profilov krajín, ktoré vypracovali Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory).

Predchádzajúce vydania