Skip to main content
Public Health

“Pārskats par veselību: Eiropa”

Ziņojumā “Pārskats par veselību: Eiropa” tiek izvērtēti panākumi virzībā uz efektīvu, pieejamu un noturīgu veselības sistēmu nodrošināšanu visā ES. Šo pārskatu publicē reizi divos gados, un tajā ir sniegts neitrāls un aprakstošs visu ES valstu salīdzinājums, pamatojoties uz publiski pieejamiem datiem un rādītājiem.

Jaunākais “Pārskats par veselību: Eiropa” izdevums ir publicēts 2020. gada novembrī. Šajā publikācijā, ko sadarbībā ar Komisiju ir izstrādājusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), ir analizēti dati par ES iedzīvotāju veselības stāvokli un ES veselības aprūpes sistēmu sniegumu.

Papildus nodaļām par veselības stāvokli, riska faktoriem attiecībā uz veselību, veselības aprūpes izdevumiem, kvalitāti un aprūpes pieejamību 36 Eiropas valstīs 2020. gada ziņojumā ir iekļautas 2 tematiskās nodaļas, kas ir būtiskas ES darba kārtībā. Pirmajā nodaļā ir sniegta padziļināta analīze un novērtējums par Eiropas veselības aprūpes sistēmu noturību pret Covid-19 veselības krīzi. Otrajā nodaļā ir sniegts novērtējums par gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību Eiropā.

“Pārskats par veselību: Eiropa 2020”

Iepriekšējie izdevumi “Pārskats par veselību: Eiropa”