Przejdź do treści głównej
Public Health

Sprawozdanie „Health at a Glance: Europe”

Opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Komisją Europejską seria sprawozdań Health at a Glance: Europe zawiera ocenę postępów UE w budowie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej. Publikowane co dwa lata sprawozdanie zawiera zbalansowane, opisowe porównanie wszystkich krajów UE, sporządzone w oparciu o publicznie dostępne dane i wskaźniki.

Wydanie Health at a Glance: Europe  z 2022 r. zawiera analizę najważniejszych wyzwań, którymi muszą się zająć kraje europejskie, aby rozwinąć odporne systemy opieki zdrowotnej po zakończeniu najtrudniejszego etapu pandemii COVID-19. Szczególny nacisk położono na analizę wpływu pandemii na zdrowie psychiczne i fizyczne młodych ludzi. W sprawozdaniu podkreślono potrzebę wprowadzenia dodatkowych środków, aby zapobiec temu, by pandemia COVID-19 nie pozostawiła trwałego piętna na pokoleniu młodych ludzi. W bieżącym wydaniu sprawozdania „Health at a Glance: Europe” analizowane jest również, w jaki sposób pandemia zakłóciła świadczenie różnych usług zdrowotnych dla pacjentów niecovidowych oraz w jaki sposób kraje europejskie zareagowały, wprowadzając zmiany w polityce mające zniwelować negatywne skutki takich zakłóceń. Omówiono szereg krytycznych czynników ryzyka behawioralnego i środowiskowego, które w znacznym stopniu wpłynęły na stan zdrowia i umieralność. Podkreślono przy tym rolę większego nacisku na profilaktykę chorób zakaźnych i niezakaźnych.

Sprawozdanie „Health at a Glance: Europe” 2022

Poprzednie wydania Health at a glance: Europe”