Skip to main content
Public Health

Sprawozdania <i>Health at a glance:</i> <i>Europe</i>

Seria sprawozdań Health at a glance: Europe (Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa) służy ocenie postępów w budowie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej w całej UE. Publikowane co dwa lata sprawozdanie zawiera neutralne, opisowe porównanie wszystkich krajów UE, sporządzone w oparciu o publicznie dostępne dane i wskaźniki.

Najnowsze sprawozdanie z serii Health at a glance: Europe opublikowano w listopadzie 2020 r. Publikacja ta, opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z Komisją, zawiera analizę stanu zdrowia obywateli UE oraz funkcjonowania systemów zdrowotnych w UE.

Oprócz rozdziałów dotyczących stanu zdrowia, czynników ryzyka, wydatków na opiekę zdrowotną oraz jakości opieki zdrowotnej i dostępu do niej w 36 krajach europejskich sprawozdanie za 2020 r. zawiera również dwa rozdziały tematyczne o dużym znaczeniu dla programu politycznego UE. W pierwszym z nich przedstawiono dogłębną analizę i ocenę odporności europejskich systemów opieki zdrowotnej na kryzys zdrowotny związany z COVID-19. W drugim przedstawiono ocenę wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie w Europie.

Health at a Glance: Europe 2020

Poprzednie wydania Health at a glance: Europe