Skip to main content
Public Health

Health at a Glance: Europe

I samarbete med Europeiska kommissionen har Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat rapporten Health at a Glance: Europe som mäter framstegen på väg mot effektiva, tillgängliga och flexibla hälso- och sjukvårdssystem i EU. Rapporten publiceras vartannat år och innehåller objektiva och beskrivande bedömningar av alla EU-länder utifrån allmänt tillgängliga uppgifter och indikatorer.

2022 års version avHealth at a Glance: Europe granskar de viktigaste utmaningar som EU-länderna måste ta itu med för att utveckla starkare och mer resilienta hälso- och sjukvårdssystem efter covid-19-pandemins akuta fas. Särskilt fokus ligger på hur pandemin har inverkat på de ungas psykiska och fysiska hälsa. I rapporten betonas behovet av ytterligare åtgärder för att förhindra att covid-19-pandemin skadar en hel generation av unga människor. Årets utgåva utvärderar också på vilket sätt pandemin har satt stopp för ett brett spektrum av hälso- och sjukvårdstjänster för dem som inte insjuknat i covid-19 samt de politiska åtgärder som vidtagits i EU-länderna för att mildra de negativa konsekvenserna av dessa störningar. Rapporten tar också upp ett antal viktiga beteende- och miljörelaterade riskfaktorer som i hög grad har påverkat människors hälsa och dödlighet, och betonar vikten av att fokusera mer på förebyggandet av både smittsamma och icke smittsamma sjukdomar.

Rapporten Health at a Glance: Europe 2022

Tidigare Health at a Glance: Europe