Skip to main content
Public Health

Algatuse „State of Health in the EU“ eesmärk on muuta tervishoiusüsteeme puudutav teave, valdkondlikud eksperditeadmised ja parimad tavad hõlpsalt kättesaadavaks poliitikakujundajatele ja kõigile teistele, kes tervishoiupoliitikat mõjutavad.

Seda haldab Euroopa Komisjon, kuid endiselt on ELis teadmiste jagamise eesmärgi täitmisel seejuures abi ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning vaatluskeskuse European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory) tööst.

Algatuse „State of Health in the EU“ raames võetakse lihtsas keeles koostatud sisutihedates aruannetes kokku uusimad tõendid tervise olukorra kohta.

Korduv algatus „State of Health in the EU“ koosneb neljast põhietapist.

  • OECD ja komisjoni ühisaruandes „Health at a Glance: Europe“ hinnatakse ELi tervishoiusüsteemide tulemuslikkust horisontaalselt ja riigiüleselt. Samuti sisaldab see kahte temaatilist peatükki oluliste teemade kohta.
  • Iga ELi riigi terviseprofiil on kohandatud vastavalt konkreetse riigi olukorrale ja eripärale ning selles hinnatakse riigi tervishoiusüsteemi tugevaid ja nõrku külgi.
  • Koos riikide terviseprofiilidega avaldatakse täiendav aruanne, milles tuuakse esile ELi tervishoiusüsteemide ümberkujundamise kõige olulisemaid arengusuundumusi.
  • ELi riikide tervishoiuasutused võivad taotleda vabatahtlikku teabevahetust algatusse „State of Health in the EU“ kaasatud ekspertidega, et arutada järeldusi ja võimalikke poliitikalahendusi.

Liikmesriikidel on algatusest „State of Health in the EU“ abi, sest nad saavad seekaudu juurde tõendusmaterjali. Algatus pakub komisjonile andmeid ja poliitikaanalüüse, et toetada ELi tasandi poliitika arengut ja koostööd.

Video


2018_state_video.jpg