Glavni sadržaj
Public Health

Cilj je ciklusa „Stanje zdravlja u EU-u” da podaci o zdravstvenim sustavima, stručno znanje i primjeri najbolje prakse budu lako dostupni tvorcima politika i svima uključenima u oblikovanje zdravstvenih politika.

Ciklusom upravlja Europska komisija, a doprinose mu i stalna nastojanja Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Europskog opservatorija za zdravstvene sustave i politike (Opservatorij) da podupru razmjenu znanja u cijelom EU-u.

U okviru ciklusa „Stanje zdravlja u EU-u” prikupljaju se najnoviji dokazi u području zdravlja, koji se potom iznose u nizu sažetih, lako razumljivih izvješća.

Periodični ciklus „Stanje zdravlja u EU-u” sastoji se od četiri glavne faze:

  • zajedničko izvješće OECD-a i Komisije „Ukratko o zdravlju:Europa” pruža horizontalnu, međudržavnu ocjenu uspješnosti nacionalnih zdravstvenih sustava u EU-u. Obuhvaća i dva tematska poglavlja o važnim temama
  • u pojedinačnim zdravstvenim profilima država članica, koji su prilagođeni kontekstu i posebnostima svake države članice EU-a, ocjenjuju se prednosti i nedostaci njihovih zdravstvenih sustava
  • uz zdravstvene profile država članica objavljuje se i popratno izvješće, u kojemu se predstavljaju neki od najznačajnijih trendova u transformaciji zdravstvenih sustava u EU-u
  • zdravstvena tijela država članica EU-a mogu zatražiti dobrovoljne razmjene sa stručnjacima uključenima u ciklus „Stanje zdravlja u EU-u” kako bi raspravili o rezultatima i mogućim političkim rješenjima.

Ciklusom „Stanje zdravlja u EU-u” jača se baza dokaza o zdravlju i tako podupiru države članice. Istodobno ciklus Komisiji omogućuje da prikupi podatke i analize politike radi potpore razvoju politika i suradnji na razini EU-a.

Videozapis


2018_state_video.jpg