Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Cieľom cyklu Stav zdravia v EÚ je zabezpečiť, aby informácie, odborné znalosti a najlepšie postupy týkajúce sa systémov zdravotnej starostlivosti boli ľahko dostupné tvorcom politík a všetkým, ktorí pomáhajú formovať politiky v oblasti zdravia.

Riadi ho Európska komisia a v rámci pokračujúceho úsilia o podporu výmeny poznatkov v celej EÚ využíva aj výsledky práce Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)Európskeho strediska pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia.

V rámci cyklu Stav zdravia v EÚ sa zhromažďujú najnovšie poznatky o zdraví, ktoré sa uverejňujú v sérii stručných a prehľadných správ.

Pravidelný cyklus Stav zdravia v EÚ tvoria štyri hlavné fázy:

  • Spoločná správa OECD a Komisie Health at a Glance: Europe (Zdravie v skratke: Európa) ponúka horizontálne hodnotenie výkonnosti vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ. Obsahuje aj dve tematické kapitoly o dôležitých témach.
  • V rámci jednotlivých zdravotných profilov krajín, ktoré sú prispôsobené kontextom a osobitostiam každej krajiny EÚ, sa posudzujú silné a slabé stránky systémov zdravotnej starostlivosti.
  • súhrnnej správe, ktorá sa uverejňuje spolu so zdravotnými profilmi krajín, sa prezentujú niektoré z najvýznamnejších trendov v transformácii systémov zdravotnej starostlivosti v EÚ.
  • Orgány v oblasti verejného zdravia krajín EÚ môžu požiadať o dobrovoľné výmeny informácií s odborníkmi poverenými vypracovaním cyklu Stav zdravia v EÚ s cieľom diskutovať o zisteniach a možných politických riešeniach.

Cyklus Stav zdravia v EÚ podporuje členské štáty tým, že rozširuje informačnú základňu o zdravotnej starostlivosti. Komisii poskytuje analýzu údajov a politík na to, aby mohla podporiť spoluprácu na úrovni EÚ.

Videoprezentácia

2018_state_video.jpg