Направо към основното съдържание
Public Health

Доброволен обмен

Министерствата на здравеопазването в ЕС се насърчават да използват данните и анализите в доклада Здравето накратко: Европа, здравните профили на държавите и придружаващия доклад, когато вземат решения. В тази връзка може да бъде поискан доброволен обмен с експертите, отговарящи за извършването на анализа, за да се използва техният опит с цел по-добро разбиране на съответните въпроси и изготвяне на подходящи политики.

При поискване, доброволен обмен се организира предимно от експерти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската обсерватория за здравни системи и политики в тясна връзка с националните здравни органи, отправили искането. Той дава възможност на отделна държава от ЕС или малка група държави от Съюза да проучат въпроси, разгледани в съответните здравни профили на държавите, придружаващия доклад или доклада Здравето накратко: Европа.

Доброволният обмен има за цел:

  • улесняване на диалога и обмена
  • по-добро разбиране на основни въпроси
  • споделяне на най-добри практики
  • подпомагане на националните действия на политиката, ако е необходимо.

Обхватът, съдържанието и форматът на всеки доброволен обмен зависят от конкретните нужди и предпочитания на държавата, като обменът може да е под формата на семинар, работна среща, симпозиум или диалог относно политиката.