Przejdź do treści głównej
Public Health

Dobrowolne wymiany

Ministerstwa zdrowia w całej UE są zachęcane do korzystania z analiz i informacji przedstawionych w sprawozdaniu Health at a Glance: Europe, w krajowych profilach zdrowotnych oraz w sprawozdaniu towarzyszącym, a także do uwzględnienia ich wyników w procesie podejmowania decyzji. Dlatego też można składać wnioski o zorganizowanie dobrowolnych wymian z udziałem ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz, aby móc skorzystać z ich wiedzy fachowej, lepiej zrozumieć daną problematykę oraz opracować odpowiednie rozwiązania polityczne.

Na wniosek poszczególnych krajów eksperci z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i z European Observatory on Health Systems and Policies (Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej) organizują dobrowolne wymiany w ścisłej współpracy z wnioskującymi krajowymi organami ds. zdrowia. W trakcie wymiany dany kraj UE lub niewielka grupa krajów UE poddają analizie kwestie poruszone w krajowym profilu zdrowotnym, w sprawozdaniu towarzyszącym i w sprawozdaniu Health at a Glance: Europe.

Dobrowolne wymiany służą:

  • ułatwieniu dialogu i wymiany informacji
  • umożliwieniu lepszego zrozumienia danej problematyki
  • dzieleniu się najlepszymi praktykami
  • wspieraniu krajowych działań politycznych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Zakres, treść i formę każdej dobrowolnej wymiany określa się w zależności od potrzeb i preferencji danego kraju – wymiana może mieć postać konferencji, warsztatów, sympozjum lub dialogu politycznego.