Skip to main content
Public Health

Dobrovoľné výmeny

Ministerstvá zdravotníctva v celej EÚ by mali pri tvorbe politík využívať analýzu a poznatky uvedené v správe Health at a Glance:Europe, zdravotných profiloch jednotlivých krajín a v sprievodnej správe. V tejto súvislosti možno požiadať o dobrovoľnú výmenu s odborníkmi zodpovednými za vykonanie analýzy, využiť ich znalosti na lepšie pochopenie nastolených otázok a vypracovať možné politické opatrenia.

Na požiadanie organizujú dobrovoľné výmeny predovšetkým experti z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Európskeho strediska pre monitorovanie politík a systémov v oblasti zdravia v úzkej spolupráci so žiadajúcimi vnútroštátnymi zdravotníckymi orgánmi. Jednotlivým krajinám EÚ alebo malým skupinám krajín EÚ to umožňuje preveriť otázky zdôraznené v príslušnom zdravotnom profile krajiny, v sprievodnej správe a v správe Health at a Glance: Europe (Zdravie v skratke: Európa).

Účelom dobrovoľných výmen je

  • uľahčiť dialóg a výmenu názorov,
  • umožniť lepšie pochopenie hlavných otázok,
  • vymieňať si najlepšie postupy
  • a v prípade potreby aj podporiť vnútroštátne opatrenia.

Rozsah, obsah a formát každej dobrovoľnej výmeny sú prispôsobené osobitným potrebám a preferenciám danej krajiny a môžu mať podobu seminára, workshopu, sympózia alebo politického dialógu.