Přejít na hlavní obsah
Public Health

Přehled

Konzumace tabákových výrobků je v EU největším odvratitelným zdravotním rizikem a nejčastější příčinou předčasného úmrtí, kterému by se dalo předejít – každý rok má na svědomí 700 000 úmrtí. Předčasně umírá přibližně 50 % kuřáků (v průměru o 14 let dříve než zbytek populace).

Navzdory značnému pokroku v informovanosti občanů je počet kuřáků v EU stále vysoký – kouří 26 % obyvatelstva, a dokonce 29 % mladých Evropanů ve věku od 15 do 24 let.

Politické priority

V zájmu řešení této situace přijala Evropská unie a vlády členských zemí různá opatření ke kontrole tabáku – právní předpisy, doporučení a informační kampaně.

K těmto opatřením patří zejména:

Cílem těchto opatření je chránit občany před nebezpečnými dopady kouření a jiných forem konzumace tabáku, včetně pasivního kouření. Především ale mají pomoci kuřákům přestat kouřit a ostatním, aby kouřit nikdy nezačali. Zvláštní pozornost je věnována mládeži. Tabák je návykový a 93 % kuřáků s tímto zlozvykem začíná ještě před 26. rokem života.

Regulace výrobků

Vzhledem ke značnému objemu přeshraničního obchodu s tabákovými výrobky a k riziku odlišných vnitrostátních právních předpisů jsou pro tyto výrobky zapotřebí pravidla platná v celé EU. Díky těmto pravidlům požívají všichni spotřebitelé stejné ochrany všude v EU. Nová směrnice o tabákových výrobcích upravující výrobu, obchodní úpravu a prodej tabákových výrobků a souvisejících výrobků začala platit v květnu 2016.

Další činnost EU

Mezinárodní spolupráce

V zájmu snížení spotřeby tabáku v celosvětovém měřítku spolupracuje EU rovněž se svými mezinárodními partnery. Členské státy Unie společně s Evropskou komisí se aktivně účastní Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), která je právně závaznou mezinárodní smlouvou, jejímž cílem je snížit negativní dopady konzumace tabáku na veřejné zdraví a na hospodářství. Každé dva roky se koná konference stran této úmluvy, kde se hovoří o možných řešeních, přijímají se rozhodnutí, protokoly a formulují pokyny.

Informační kampaně EU

Komise se v minulosti věnovala do velké míry otázce odvykání kouření. Uspořádala tři celounijní informační kampaně věnované negativním dopadům konzumace tabáku v celé Evropě. Od roku 2016 se však pozornost přesunula na vnitrostátní iniciativy.