Põhisisu juurde
Public Health

Ülevaade

Tubaka tarbimine on suurim välditav terviseoht ja peamine enneaegse surma põhjustaja ELis (igal aastal ligikaudu 700 000 surmajuhtumit). Umbes 50% suitsetajatest sureb enneaegselt (elades keskmiselt 14 aastat vähem).

Vaatamata viimastel aastatel tehtud olulistele edusammudele, on suitsetajate arv ELis ikka veel suur – 26% kogu elanikkonnast ning 29% noortest eurooplastest vanuses 15–24 eluaastat suitsetab.

Poliitilised prioriteedid

Olukorra parandamiseks on EL ja riikide valitsused võtnud erinevaid tubakatoodete tarbimist piiravaid meetmeid õigusaktide, soovituste, (ning varasemalt ka) teavituskampaaniate näol.

Need poliitikameetmed käsitlevad eelkõige järgmist:

Need meetmed kaitsevad inimesi suitsetamise ja tubakatarbimise muude vormide (sh passiivne suitsetamine) kahjuliku toime eest. Oluline eesmärk on aidata suitsetamisega üldse mitte algust teha või suitsetajatel suitsetamisest loobuda. Erilist tähelepanu pööratakse suitsetamisele noorte hulgas, kuna 93% suitsetajatest alustavad suitsetamisega enne 26-aastaseks saamist.

Õigusaktid

Arvestades tubakatoodete piiriülese kaubanduse suurt mahtu ning võimalikke erinevusi eri riikide õigusaktides, on selliste toodete reguleerimiseks vaja kogu ELis kehtivaid eeskirju. Need eeskirjad kaitsevad tarbijaid kõikjal ELis. Tubakatoodete direktiiviga on reguleeritud tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ning müüki alates maist 2016.

Muud ELi meetmed

Rahvusvaheline koostöö

Koostöös oma rahvusvaheliste partneritega püüab EL tubaka tarbimist vähendada kogu maailmas. ELi riigid koos Euroopa Komisjoniga on aktiivsed osalised Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioonis. See on õiguslikult siduv rahvusvaheline kokkulepe, mille eesmärk on vähendada tubakatarbimise mõju tervisele ja majandusele. Igal teisel aastal korraldatakse raamkonventsioonis osalevate riikide konverentse, mille käigus nad võtavad vastu otsuseid, protokolle ja annavad välja suuniseid.

ELi kampaaniad

Komisjon on varem edendanud suitsetamisest loobumist. Kolm kogu ELi hõlmavat kampaaniat käsitlesid tubaka tarbimisega seotud probleeme kogu Euroopas, kuid alates 2016. aastast on keskendutud rohkem riiklikele algatustele.