Skip to main content
Public Health

Pregled

Potrošnja duhana najveći je zdravstveni rizik koji se može izbjeći i glavni razlog prerane smrti u EU-u – od posljedica potrošnje duhana godišnje umre gotovo 700 000 ljudi. Otprilike 50 % pušača umire prerano (u prosjeku 14 godina ranije).

Usprkos znatnom napretku ostvarenom posljednjih godina broj pušača u EU-u i dalje je visok: puši 26 % ukupnog stanovništva i 29 % mladih Europljana između 15. i 24. godine života.

Prioriteti politike

Za rješavanje tog problema Europska unija i nacionalne vlade poduzele su različite mjere nadzora nad duhanom u obliku zakonodavstva, preporuka i, prethodno, informativnih kampanja.

Te mjere politike posebno uključuju:

Njima se građane želi zaštititi od štetnih posljedica pušenja i drugih oblika potrošnje duhana, uključujući pasivno pušenje. Nastoji se prije svega pomoći pušačima da prestanu pušiti ili ih odgovoriti od početka pušenja. Posebna pozornost pridaje se mladim pušačima, s obzirom na činjenicu da 93 % pušača počinje pušiti prije navršene 26. godine.

Propisi o proizvodima

Uzimajući u obzir znatan opseg prekogranične trgovine duhanskim proizvodima i rizik koji proizlazi iz različitosti nacionalnih zakonodavstava, potrebna su pravila na razini EU-a. Tim se pravilima štite potrošači u cijelom EU-u. Od svibnja 2016.Direktivom o duhanskim proizvodima uređuju se proizvodnja, predstavljanje i prodaja duhanskih i srodnih proizvoda.

Ostale aktivnosti EU-a

Međunarodna suradnja

EU surađuje i s međunarodnim partnerima kako bi se smanjila potrošnja duhana na svjetskoj razini. Države članice EU-a i Europska komisija aktivni su partneri Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (FCTC), pravno obvezujućeg međunarodnog ugovora kojim se želi smanjiti učinak potrošnje duhana na zdravlje i gospodarstvo. Na konferencijama stranaka Konvencije, koje se održavaju svake druge godine, donose se odluke i protokoli i izdaju smjernice.

Kampanje EU-a

Komisija je prethodno poduzimala mjere za poticanje prestanka pušenja. U središtu pozornosti triju kampanja na razini EU-a bilo je opterećenje koje konzumiranje duhana predstavlja za Europljane. Od 2016. naglasak je na nacionalnim inicijativama.