Przejdź do treści głównej
Public Health

Informacje ogólne

Konsumpcja wyrobów tytoniowych jest bezspornie największym z tych zagrożeń dla zdrowia, których można uniknąć. Jest ona najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w UE – z tego powodu umiera co roku niemal 700 tys. osób. Około 50 proc. palaczy umiera przedwcześnie (średnio o 14 lat wcześniej niż gdyby nie palili).

Mimo znaczących postępów poczynionych w ostatnich latach liczba palaczy w UE wciąż jest wysoka – pali 26 proc. ogółu ludności, a w grupie wiekowej 15-24 odsetek ten wynosi 29 proc.

Priorytety polityki

By zaradzić tej sytuacji, Unia Europejska i rządy krajowe wprowadziły różne środki zwalczania palenia tytoniu – w formie przepisów prawnych, zaleceń i wcześniej – kampanii informacyjnych.

Środki te obejmują głównie:

Środki te mają zapewnić obywatelom ochronę przed niebezpiecznymi skutkami palenia i innych form konsumpcji tytoniu, w tym skutkami biernego palenia. Mają one przede wszystkim pomóc palaczom rzucić nałóg lub sprawić, by ludzie w ogóle nie zaczynali palić. Szczególną uwagę poświęcono paleniu w młodym wieku, jako że 93 proc. palaczy zaczyna palić przed ukończeniem 26. roku życia.

Regulacje dotyczące produktów

Jeśli wziąć pod uwagę znaczący handel transgraniczny wyrobami tytoniowymi i ryzyko wynikające z rozbieżnych krajowych uregulowań prawnych, wprowadzenie ogólnounijnych przepisów dotyczących tych wyrobów jest konieczne. Przepisy te chronią wszystkich konsumentów w całej UE. Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych reguluje kwestie dotyczące produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów począwszy od maja 2016 r.

Inne działania UE

Współpraca międzynarodowa

UE współpracuje z partnerami międzynarodowymi w celu ograniczenia światowej konsumpcji wyrobów tytoniowych. Kraje UE oraz Komisja Europejska są aktywnymi partnerami na forum Ramowej Konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC), która jest prawnie wiążącą umową międzynarodową zmierzającą do ograniczenia skutków zdrowotnych i gospodarczych, jakie niesie ze sobą konsumpcja wyrobów tytoniowych. Co dwa lata odbywają się Konferencje Stron Konwencji, na których są podejmowane decyzje, przyjmowane protokoły i wydawane wytyczne.

Kampanie UE

Komisja działała wcześniej na rzecz zerwania z nałogiem palenia tytoniu. Trzy ogólnounijne kampanie dotyczyły problemów związanych z paleniem w całej Europie. Od 2016 r. jednak nacisk kładzie się na inicjatywy krajowe.