Põhisisu juurde
Public Health

Suitsuvaba keskkond

Konservatiivsete hinnangute kohaselt suri ELis 2002. aastal tubakasuitsuga kokkupuute tagajärjel üle 79 000 täiskasvanu (19 000 neist olid mittesuitsetajad). Nendest hinnanguliselt 72 000 puutusid tubakasuitsuga kokku kodus ning 7300 töökohal.

2009. aasta märtsi Eurobaromeetri uuringu kohaselt toetab 84% ELi kodanikest suitsuvabu töökohti, 79% suitsuvabu restorane ning 61% suitsuvabu baare ja pubisid.

ELi kodanike kaitsmine passiivse suitsetamise eest

Nõukogu 2009. aasta soovitusega tugevdati avalikus ruumis suitsetamise vastaseid õigusakte ning ELi koostööd tubakatoodete tarbimise piiramise alal.

2013. aasta rakendamisraporti kohaselt kehtisid 17 ELi liikmesriigis ulatuslikud suitsetamisvastased õigusaktid. Kõige rangemad suitsetamisvastased eeskirjad on kehtestatud Iirimaal, Kreekas, Bulgaarias, Maltal, Hispaanias ja Ungaris, kus suitsetamine on avalikes siseruumides, ühistranspordis ja töökohtadel täielikult keelatud, v.a mõned erandid.

Olukord seoses erinevate suitsetamisvastaste eeskirjadega ELis

2013. aasta veebruaris avaldas komisjon aruande, milles tehti kokkuvõte sellest, kuidas on rakendatud nõukogu 2009. aasta soovitust suitsuvaba keskkonna kohta. Aruande järeldused on järgmised.

  • Kõik ELi liikmesriigid on vastu võtnud meetmed, et kaitsta kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest, kuid riiklike meetmete ulatus ja rakendusala erinevad märkimisväärselt.
  • Mõnes ELi riigis on vastu võetud kompleksseid õigusakte, mis sisaldavad erandeid ja mida on seetõttu raske jõustada.
  • Ajavahemikul 2009–2012 vähenes ELi kodanike tegelik kokkupuude tubakasuitsuga (nt baaride ja pubide külastajate kokkupuute määr langes 46%-lt 28%-le ning restoranikülastajate puhul langes see 31%-lt 14%-le).
  • Belgias, Hispaanias ja Poolas on vastu võetud ulatusliku mõjuga õigusaktid, mis on võimaldanud tubakasuitsuga kokkupuute määra väga lühikese aja jooksul oluliselt vähendada.
  • Suitsetamisvastastel õigusaktidel on kohene tervisemõju – väheneb südameinfarktide ja hingamisteede haigusjuhtude arv. Ühtlasi on suitsetamisvastaste õigusaktide majanduslik mõju positiivne või neutraalne.

Joogi- ja söögikohti külastavate ELi kodanike tegelikku kokkupuudet tubakasuitsuga hinnatakse ka Eurobaromeetri uuringutega. Viimaste andmete kohaselt (2017) langes tegelik kokkupuute määr 20%-le baarides ja pubides ning 9%-le restoranides.

Tutvuge aruandega suitsetamisvastaste eeskirjade kohta ELis.

Nõukogu soovitus

Nõukogu soovitus suitsuvaba keskkonna kohta võeti vastu 30. novembril 2009 pärast asjaomast konsulteerimist ja õigusloomeprotsessi. Soovituses kutsutakse ELi liikmesriike üles täitma kolme järgmist eesmärki:

  • alates soovituse vastuvõtmisest kolme aasta jooksul võtta vastu ja rakendada seadused, millega kaitstakse kodanikke tubakasuitsuga kokkupuutumise eest kinnistes avalikes ruumides, töökohtadel ja ühistranspordis;
  • suurendada suitsetamisvastaste seaduste mõju kõrvalmeetmetega, näiteks kaitsta lapsi tubakasuitsu eest, julgustada inimesi pingutama suitsetamisest loobumiseks ning kasutada tubakapakenditel pilthoiatusi;
  • tugevdada ELi tasandil tehtavat koostööd, luues tubakatoodete tarbimise piiramiseks riiklike teabekeskuste võrgustiku.

Pressiteated

Seotud dokumendid