Skip to main content
Public Health

Nefajčiarske prostredie

Podľa konzervatívnych odhadov v roku 2002 v EÚ zomrelo viac než 79 000 dospelých vrátane 19 000 nefajčiarov na následky vystavenia tabakovému dymu doma (72 000) a na pracovisku (7 300).

Podľa prieskumu Eurobarometra (3 MB) z marca 2009 podporuje 84 % občanov EÚ zákaz fajčenia v kanceláriách a na iných uzavretých pracoviskách, 79 % je za nefajčiarske reštaurácie a 61 % za nefajčiarske bary a pohostinstvá.

Ochrana občanov EÚ pred pasívnym fajčením

V roku 2009 sa odporúčaním Rady posilnili právne predpisy obmedzujúce fajčenie vo verejných priestoroch, ako aj spolupráca EÚ v oblasti kontroly tabaku.

Podľa správy o vykonávaní z roku 2013 malo komplexné právne predpisy v oblasti boja proti fajčeniu zavedených 17 krajín EÚ. Najprísnejšie ustanovenia spomedzi nich prijali Írsko, Grécko, Bulharsko, Malta, Španielsko a Maďarsko, ktoré zaviedli úplný zákaz fajčenia v uzavretých verejných priestoroch, vo verejných dopravných prostriedkoch a na pracoviskách. Povolené sú len niektoré výnimky.

Stav právnej regulácie v oblasti boja proti fajčeniu v EÚ

Vo februári 2013 uverejnila Komisia správu, v ktorej zhrnula stav vykonávania odporúčania Rady o prostredí bez dymu z roku 2009. V správe sa uvádza, že:

  • všetky krajiny EÚ prijali opatrenia na ochranu občanov pred vystavením tabakovému dymu, ale vnútroštátne opatrenia sa z hľadiska rozsahu aj pôsobnosti značne líšia,
  • v niektorých krajinách EÚ je mimoriadne ťažké presadiť zložité právne predpisy (t. j. predpisy s výnimkami), čím sa presadzovanie stáva problematickým,
  • reálna miera vystavenia občanov EÚ tabakovému dymu sa v rokoch 2009 – 2012 znížila (napr. v prípade návštevníkov barov a pohostinstiev klesla zo 46 % na 28 % a v prípade návštevníkov reštaurácií z 31 % na 14 %),
  • Belgicko, Španielsko a Poľsko sú príkladmi krajín, v ktorých prijatie komplexných právnych predpisov viedlo v krátkom časovom období k veľmi významnému poklesu miery vystavenia tabakovému dymu,
  • právne predpisy obmedzujúce fajčenie majú okamžitý pozitívny vplyv na ľudské zdravie, okrem iného znižujú výskyt srdcových infarktov a zlepšujú zdravotný stav dýchacích ciest, zatiaľ čo ich ekonomický dosah je pozitívny alebo neutrálny.

Reálna miera vystavenia tabakovému dymu v prípade občanov EÚ, ktorí navštevujú gastronomické zariadenia, sa hodnotí aj v rámci Eurobarometra. Podľa najnovších údajov (2017) miera ďalej klesla na 20 % (bary a pohostinstvá) a na 9 % (reštaurácie).

Pozrite si správu o právnej regulácii v oblasti boja proti fajčeniu v EÚ:

Odporúčanie Rady

Odporúčanie Rady o prostredí bez dymu bolo prijaté ako výsledok konzultácie a legislatívneho procesu 30. novembra 2009. Vyzýva krajiny EÚ, aby podnikli nasledujúce kroky v troch hlavných oblastiach:

  • do troch rokov od prijatia uvedeného odporúčania prijať a vykonávať právne predpisy, ktoré ich občanov úplne ochránia pred vystavením tabakovému dymu na uzavretých verejných miestach, na pracoviskách a vo verejných dopravných prostriedkoch,
  • zlepšiť účinnosť príslušných právnych predpisov prostredníctvom podporných opatrení, akými sú napr. ochrana detí, podpora snahy občanov skoncovať s fajčením a používanie ilustrovaných varovaní na baleniach tabakových výrobkov,
  • vytvoriť sieť vnútroštátnych centier na kontrolu tabaku a tým posilniť spoluprácu na úrovni EÚ.

Tlačové správy

Súvisiace dokumenty