Skip to main content
Public Health

Grypa

Szczepienia odgrywają niezwykle ważną rolę w ochronie ludzi przed grypą. Ocenia się, że w Unii Europejskiej szczepienie przeciwko samej tylko grypie sezonowej pozwala uchronić przed śmiercią do 37 tys. osób rocznie.

Szczepienie przeciwko grypie jest szczególnie zalecane dla osób w grupie wysokiego ryzyka. Należą do nich osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci i dorośli z osłabionym układem odpornościowym lub cierpiący na przewlekłe choroby. W przypadku tych osób większe jest prawdopodobieństwo ostrego przebiegu grypy.

Szczepionki przeciw grypie sezonowej

Wirusy grypy ewoluują z roku na rok, dlatego aby zapewnić skuteczność szczepionki, należy ją podawać każdego roku od nowa. W 2014 r. Komisja Europejska wydała dokument roboczy służb Komisji, w którym przedstawiła śródokresową analizę postępu we wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie szczepienia przeciwko grypie sezonowej, nawołując kraje UE do corocznego poddawania szczepieniom przeciw grypie sezonowej 75 proc. osób należących do grup ryzyka.

Aby zapewnić obywatelom dostęp do bezpiecznych i skutecznych szczepionek, Komisja współpracuje z:

Szczepionki przeciw grypie pandemicznej

Kiedy dochodzi do pandemii, Komisja pomaga krajom UE w koordynowaniu ich reakcji, w tym działań związanych ze szczepionkami. W 2009 r. pomogła na przykład w opracowaniu krajowych strategii szczepień przeciwko pandemii grypy H1N1 (tzw. świńskiej grypy).

29 marca 2019 r. 15 państw członkowskich i Komisja Europejska podpisały umowy ramowe z firmą Seqirus. Umowy dotyczą produkcji i dostaw szczepionek przeciwko grypie pandemicznej w ramach umowy UE dotyczącej wspólnego udzielania zamówień na zakup medycznych środków zapobiegawczych. W przypadku pandemii grypy umowy te przede wszystkim gwarantują obywatelom UE dostęp do szczepionek przeciwko grypie pandemicznej w państwach członkowskich, które podpisały umowę (w których zamieszkuje prawie połowa ludności UE).

Informacje dodatkowe:

Ponieważ opracowanie szczepionki może nastąpić dopiero po rozpoznaniu wirusa (co może potrwać kilka miesięcy), Komisja wraz z Europejską Agencją Leków (EMA) zdecydowały o przyspieszeniu procedury dopuszczenia szczepionki do obrotu zaraz po ogłoszeniu pandemii.

Komisja współpracuje także z Europejską Agencją Leków (EMA), Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i innymi zainteresowanymi stronami przy tworzeniu skutecznego systemu monitorowania niepożądanych reakcji po użyciu szczepionki.