Skip to main content
Public Health

Prehľad

Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia. Imunizácia očkovaním je najlepšou obranou, ktorú máme pred závažnými a niekedy smrteľnými nákazlivými ochoreniami, ktorým možno predchádzať. Vďaka rozšírenému očkovaniu sa vykorenili kiahne, v Európe sa nevyskytuje detská obrna a mnohé iné ochorenia boli takmer zlikvidované.

Stratégia EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19

Európska komisia 17. júna 2020 predstavila stratégiu EÚ pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Bezpečné a účinné vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sú najlepším nástrojom na postupné ukončenie pandémie.

Komisia 15. októbra 2020 uverejnila oznámenie o pripravenosti na stratégie očkovania proti COVID-19 a zavádzaní vakcín, v ktorom predstavila kľúčové aspekty, ktoré by členské štáty mali zohľadniť vo svojich národných plánoch očkovania proti ochoreniu COVID-19, najmä pokiaľ ide o vymedzenie prioritných skupín na účely očkovania.

Súčasné výzvy

V súčasnosti sa viac ako 100 miliónov detí na celom svete ročne očkuje proti chorobám ako záškrt, tetanus, čierny kašeľ, tuberkulóza, detská obrna, osýpky a hepatitída B. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa očkovaním každý rok na celom svete predíde približne 2 – 3 miliónom úmrtí a znižujú sa ním náklady na liečbu konkrétnych ochorení vrátane antimikrobiálnej liečby (predpísanej na vírusové infekcie).

Niekoľko krajín EÚ a susediacich krajín napriek svojim vynikajúcim výsledkom v súčasnosti čelí bezprecedentnému výskytu ohnísk chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Dôvodom je nedostatočná zaočkovanosť. Zníženie dôvery verejnosti v očkovanie, geografické rozdiely v oblasti prístupu a nárast nepodložených tvrdení a dezinformácií o očkovaní sú dôvodom na znepokojenie a veľkou výzvou pre odborníkov na verejné zdravie. Zabezpečenie rovnakého prístupu k vakcínam pre všetkých občanov EÚ, boj proti nepodloženým tvrdeniam a dezinformáciám a zvyšovanie dôvery v očkovanie sú spoločnými cieľmi Európskej komisie a členských štátov EÚ.

V rámci Európskej únie sa na schvaľovanie vakcín uvádzaných na trh uplatňujú veľmi prísne pravidlá. Po vytvorení vakcín zabezpečuje Európska agentúra pre lieky (EMA) hodnotenie a dohľad. Po komplexnom testovaní môže Európska komisia vydať povolenie na uvedenie na trh. Po uvedení na trh EMA pokračuje v hodnotení bezpečnosti vakcíny a vykonáva dohľad po vydaní povolenia. Všetky tieto kroky slúžia na to, aby sa zaistila maximálna bezpečnosť, pričom konečným cieľom je zdravie a dobré životné podmienky obyvateľstva.

Vakcíny obsahujú antigény, ktoré zabezpečujú imunitu proti konkrétnym patogénom, napríklad chrípkovému vírusu. Na to, aby boli očkovacie látky účinné, však musia obsahovať aj množstvo ďalších látok ako stabilizátory, adjuvansy či konzervačné látky.

Stabilizátory sú potrebné na udržanie účinnosti vakcín počas skladovania. Adjuvansy sú zase zlúčeniny, ktoré sa do očkovacích látok pridávajú na zlepšenie imunitnej reakcie. Podnecovaním tvorby protilátok proti vírusom alebo baktériám sa starajú o to, aby boli očkovacie látky efektívnejšie a trvácnejšie. Treťou zložkou sú konzervačné látky, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo rastu nebezpečných baktérií alebo húb, čo je kľúčové pre zaručenie bezpečnosti vakcín. Všetky zložky vakcín uvádzaných na trh v Európskej únii prechádzajú intenzívnymi kontrolami a prostredníctvom rôznych štúdií sa v kontexte týchto vakcín považujú za bezpečné. Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa bezpečnosti vakcín, WHO ponúka krátky online kurz o základoch bezpečnosti vakcín.

Opatrenia na úrovni EÚ

Politika v oblasti očkovania je v právomoci vnútroštátnych orgánov. Európska komisia však pomáha krajinám EÚ, aby koordinovali svoje politiky a programy.

Ministri zdravotníctva EÚ prijali v decembri 2018 odporúčanie Rady o posilnení spolupráce v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Opatrenia v rámci tejto politickej iniciatívy sa zameriavajú napríklad na koordináciu obstarávania očkovacích látok, podporu výskumu a inovácií a boj proti váhavosti v očkovaní. Celkovým cieľom je zvýšiť mieru zaočkovanosti v EÚ z celoživotnej perspektívy.

Komisia takisto pomáha krajinám EÚ pri udržiavaní alebo zvyšovaní zaočkovanosti tým, že:

Jednotná akcia v oblasti očkovania

Európska komisia zintenzívňuje podporu práce členských štátov v oblasti očkovania v záujme zvýšenia zaočkovanosti, a to aj prostredníctvom jednotnej akcie v oblasti očkovania spolufinancovanej z programu EÚ v oblasti zdravia (3,55 milióna EUR).

Jednotná akcia v oblasti očkovania sa začala v roku 2018 a zameriava sa na riešenie váhavosti v očkovaní a zvýšenie zaočkovanosti v EÚ. Koordinuje ju organizácia INSERM (Francúzsko) a zahŕňa 20 partnerov (medzi nimi 17 krajín EÚ a 3 tretie krajiny).

V rámci jednotnej akcie sa pracuje aj na posilnení spolupráce vnútroštátnych poradenských skupín pre imunizáciu s cieľom zvýšiť transparentnosť a dôveru v proces rozhodovania o zavádzaní nových vakcín.

Koalícia za očkovanie

Na jar 2019 bola zriadená Koalícia za očkovanie, ktorá spája európske združenia zdravotníckych pracovníkov a študentov, aby sa zasadzovali za očkovanie vo svojej práci s občanmi a rovesníkmi. Členovia Koalície za očkovanie prevzali záväzok poskytovať verejnosti presné informácie, bojovať proti mýtom týkajúcim sa očkovania a vakcín a vymieňať si najlepšie postupy. V súčasnosti jej spolupredsedajú tri hlavné európske združenia zdravotníckych pracovníkov:

Koalícia uverejnila 9. februára 2021 manifest s troma hlavnými dôvodmi, prečo by mali byť všetci zdravotnícki pracovníci zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, ak sa im naskytne takáto príležitosť:

  1. chrániť sa pred ochorením a možnými vážnymi alebo život ohrozujúcimi komplikáciami,
  2. vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sú bezpečné a účinné,
  3. pomôcť udržať kapacitu zdravotnej starostlivosti.

V roku 2021 vydala aj vyhlásenie na podporu každoročnej kampane na zvyšovanie informovanosti o chrípke, v ktorom odporučila, aby sa zdravotnícki pracovníci nechali zaočkovať proti chrípke, a v roku 2022 vyhlásenie, v ktorom zdôraznila význam bežného očkovania a očkovania detí.

Koalícia za očkovanie sa stretáva každý rok, aby prediskutovala svoje aktivity na podporu očkovania.

Súvisiace informácie