Skip to main content
Public Health

Översikt

Vaccination – att göra människor immuna mot sjukdomar – är utan tvekan en av de mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärderna. Det är det bästa sättet att skydda sig mot allvarliga och ibland dödliga smittsamma sjukdomar, som går att förebygga. Tack vare omfattande vaccinationer har smittkoppor utrotats, Europa har blivit poliofritt och många andra sjukdomar har nästan försvunnit.

EU:s strategi för vacciner mot covid-19

Den 17 juni 2020 lade EU-kommissionen fram en strategi för att snabba på utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot covid-19. Säkra och verksamma vacciner mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, är vår bästa chans för att så småningom få ett slut på pandemin.

Den 15 oktober 2020 publicerade kommissionen ett meddelande om vaccinationsberedskap när det gäller covid-19 där man redogör för de viktigaste faktorer som medlemsländerna bör beakta i sina nationella vaccinationsplaner för covid-19, särskilt vilka grupper som ska prioriteras vid vaccineringen.

Aktuella utmaningar

Varje år vaccineras över 100 miljoner barn mot difteri, stelkramp, kikhosta, tuberkulos, polio, mässling och hepatit B. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att vaccinationer förhindrar 2–3 miljoner dödsfall per år i världen och minskar kostnaderna för mediciner och vård, bland annat för antimikrobiell behandling mot virusinfektioner.

Trots de goda resultaten har flera EU-länder och grannländer drabbats av utbrott av vaccinerbara sjukdomar på grund av otillräcklig vaccinationstäckning. Allmänhetens minskande tilltro till vacciner, geografiska skillnader när det gäller tillgång på vaccin och desinformation eller felaktig information om vacciner är ett problem och en stor utmaning för folkhälsoexperter. Att ge alla i EU lika tillgång till vacciner, bekämpa desinformationen och felaktig information och öka tilltron till vacciner är gemensamma mål för kommissionen och medlemsländerna.

EU har mycket stränga regler för att godkänna vacciner som släpps ut på marknaden. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) utvärderar och kontrollerar vaccin. Först när ett vaccin har genomgått omfattande tester kan kommissionen godkänna det för försäljning. EMA fortsätter sedan att utvärdera vaccinet och kontrollerar användningen. Syftet är att uppnå maximal säkerhet för att garantera människors hälsa.

Vacciner innehåller antigener som gör oss immuna mot specifika patogener, till exempel influensavirus. Men för att vara effektivt måste ett vaccin också innehålla flera andra ämnen, t.ex. stabiliseringsmedel, förstärkande ämnen (adjuvansämnen) och konserveringsmedel.

Stabiliseringsmedel behövs för att vaccinet ska behålla sin verkan under lagring. Adjuvansämnena förbättrar kroppens immunsvar. De stimulerar produktionen av antikroppar mot ett virus eller en bakterie och gör vaccinet mer effektivt och långtidsverkande. Konserveringsmedel förhindrar tillväxten av bakterier och svampar, vilket är en förutsättning för att vaccinet ska vara säkert. Alla beståndsdelar i vaccin som säljs i EU kontrolleras noga innan de bedöms som säkra. Lär dig mer i WHO:s webbkurs i vaccinsäkerhet.

Vad gör EU?

Vaccinationspolitiken är EU-ländernas ansvar, men kommissionen hjälper länderna att samordna sina strategier och program.

I december 2018 antog EU:s hälso- och sjukvårdsministrar en rådsrekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination. Det övergripande målet är att öka vaccineringen i EU i ett livslångt perspektiv. Åtgärderna i detta politiska initiativ syftar bl.a. till att samordna vaccinupphandlingen, stödja forskning och innovation och stärka tilltron till vacciner.

Kommissionen hjälper EU-länderna att bibehålla eller öka vaccinationstäckningen och

Gemensam åtgärd för vaccination

Kommissionen stärker sitt stöd till nationella insatser för att öka vaccinationstäckningen, bland annat med en gemensam åtgärd för vaccination som får stöd från folkhälsoprogrammet med 3,55 miljoner euro.

Målet är att stärka tilltron till vacciner och öka vaccinationstäckningen i EU. 20 länder (17 EU-länder och 3 länder utanför EU) deltar i åtgärden som samordnas av Frankrikes institut för folkhälsa och medicinsk forskning (Inserm).

Den gemensamma åtgärden ska fördjupa samarbetet mellan nationella rådgivande grupper för att öka öppenheten och tilliten i beslutsprocessen när det gäller att införa nya vacciner.

Koalitionen för vaccination

Koalitionen för vaccination bildades våren 2019 och består av europeiska vårdförbund och studentföreningar på området. Koalitionen ska främja korrekt information till allmänheten och motverka myter om vaccin och vaccination samt stödja utbyte av god praxis. Den leds av tre stora vårdförbund:

Den 9 februari 2021 publicerade koalitionen ett manifest med de tre viktigaste skälen till att alla som jobbar i vården bör vaccinera sig mot covid-19 när de får chansen:

  1. För att det skyddar dem mot sjukdom och eventuella allvarliga eller livshotande komplikationer.
  2. För att vaccinerna mot covid-19 är säkra och effektiva.
  3. För att det bidrar till att behålla vårdkapaciteten.

De gjorde också ett uttalande 2021 för att stödja den årliga kampanjen för att öka allmänhetens kunskap om säsongsinfluensa och rekommenderade att hälso- och sjukvårdspersonal vaccineras mot influensa, och ytterligare ett uttalande 2022 för att understryka hur viktigt det är med rutinmässiga vaccinationer och vaccination av barn.

Koalitionen för vaccination träffas årligen för att diskutera sina verksamheter för att främja vaccination.

Läs mer