Põhisisu juurde
Public Health

Ülevaade

Tervishoiusüsteemide suutlikkus terviseteenuseid osutada ja reageerida muutuvatele ravivajadustele sõltub suurel määral sobivate oskustega ja piisavalt paindliku tööjõu kättesaadavusest. Tervishoiusüsteemidel, mis toetavad esmast haridust ja koolitust ning järjepidevat investeerimist pidevasse ametialasesse arengusse, on paremad võimalused leida ELi ees seisvatele suurtele probleemidele innovatiivseid ja integreeritud lahendusi.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Algatuses „Tervislik seisund ELis“ ja sellele lisatud aruandes tõstetakse esile vajadust soodustada reforme, mille eesmärk on lahendada tervishoiusektori kriitilisi tööjõuprobleeme, nagu töötajate arv ja jaotamine ning traditsiooniline kutseoskuste struktuur, et täiustada ennetust, esmatasandi tervishoidu ja integreeritud teenuste osutamist.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

The European Commission encourages EU-wide activities in health workforce planning and forecasting, so as to support EU countries in applying theory to practice in building national capacities.

Komisjon on alates 2012. aastast käivitanud probleemide lahendamiseks ja vajadustele reageerimiseks järgmised algatused.

SEPEN – tervishoiusektori tööjõu planeerimise ja prognoosimisega tegeleva ekspertide võrgustiku toetamine (2017–2018)

SEPEN on ekspertide võrgustik, mille vahendusel jagatakse üld- ja eksperditeadmisi tervishoiusektori tööjõu täiustamise kohta. See on uusim ELi terviseprogrammist toetatav planeerimis- ja prognoosimismeede.

Toetudes eelmise tervishoiutöötajaid puudutava planeerimise ja prognoosimise ühismeetme (2013–2016) tulemustele, on selle eesmärgid järgmised.

  • Toetada ekspertide võrgustike loomist, et struktureerida ja vahetada teadmisi, ning töötada välja tervishoiusektori tööjõuga seotud probleemide lahendamise foorum
  • Kaardistada kõikides ELi riikides tervishoiusektori tööjõupoliitika strateegiad
  • Edendada Euroopa seminaride abil tervishoiusektori tööjõu kohta teadmiste ja heade tavade vahetamist
  • Anda teatavatele riikidele tervishoiusektori tööjõu kavade rakendamiseks kohandatud abi
  • Avaldada ja dokumenteerida see tegevus veebisaidil

Tervishoiutöötajaid puudutava planeerimise ja prognoosimise ühismeede (2013–2016)

Komisjoni ühismeedet, mis käsitles tervishoiusektori tööjõu planeerimist ja prognoosimist, rahastati terviseprogrammist ning sellel oli 30 assotsieerunud ja 34 koostööpartnerit 28 Euroopa riigist, kes üheskoos kõnealust valdkonda arendasid.

ELi tervishoiutöötajate tegevuskava (2012)

Euroopa Komisjon koostas 2012. aastal kõnealuste probleemide lahendamiseks ja tööhõive suurendamisekstegevuskava, et julgustada ELi riike tegema koostööd järgmistel teemadel:

  • tervishoiusektori tööjõu planeerimise ja prognoosimise täiustamine;
  • tulevaste oskuste prognoosimine ja pideva ametialase arengu edendamine.