Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

Schopnosť zdravotných systémov poskytovať zdravotnícke služby a spĺňať meniace sa požiadavky na starostlivosť závisí vo veľkej miere od dostupnosti flexibilnej pracovnej sily s vhodnými zručnosťami. Systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré podporujú vysokú úroveň počiatočného vzdelania a odbornej prípravy, ako aj konzistentné investície do kontinuálneho profesijného rozvoja, sú lepšie pripravené na vývoj inovačných a integrovaných riešení s cieľom reagovať na hlavné výzvy, ktorým čelí EÚ.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

V cykle venovanom stavu zdravia v EÚ a jeho sprievodnej správe sa zdôrazňuje význam podpory reforiem zameraných na riešenie najdôležitejších otázok týkajúcich sa zdravotníckych pracovníkov, ako je nábor, rozmiestnenie a tradičné kombinácie zručností, s cieľom posilniť prevenciu, primárnu starostlivosť a integrované poskytovanie služieb.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Európska komisia podporuje činnosti v celej EÚ zamerané na plánovanie a prognózu potreby zdravotníckeho personálu s cieľom podporiť krajiny EÚ pri zavádzaní teoretických postupov o budovaní vnútroštátnych kapacít do praxe.

Od roku 2012 prispela Komisia k riešeniu výziev a potrieb prostredníctvom týchto iniciatív:

SEPEN – Podpora pre sieť odborníkov pre plánovanie a predpovedanie potreby zdravotníckeho personálu (2017 – 2018)

SEPEN, sieť odborníkov pre plánovanie a predpovedanie, je najnovším opatrením podporovaným z programu EÚ v oblasti zdravia. Jej úlohou je zabezpečovať výmenu odborných znalostí o skvalitňovaní zdravotníckeho personálu.

V nadväznosti na predchádzajúce činnosti v rámci jednotnej akcie pre plánovanie a predpovedanie potreby zdravotníckeho personálu (2013 – 2016) je jej cieľom:

  • rozvíjať kontakty medzi odborníkmi na účely štruktúrovania a vzájomnej výmeny poznatkov a vytvoriť fórum na riešenie problémov týkajúcich sa zdravotníckeho personálu
  • zmapovať vnútroštátne politiky zamerané na zdravotnícky personál vo všetkých krajinách EÚ
  • prostredníctvom európskych seminárov podporovať výmenu poznatkov a osvedčených postupov v oblasti zdravotníckeho personálu
  • poskytovať cielenú podporu niektorým krajinám v oblasti plánovania potreby zdravotníckeho personálu v praxi
  • propagovať a zdokumentovať tieto opatrenia na webovom sídle.

Jednotná akcia pre plánovanie a predpovedanie potreby zdravotníckeho personálu (2013 – 2016)

Na tejto akcii Komisie, ktorá bola financovaná v rámci programu v oblasti zdravia, sa zúčastnilo 30 pridružených partnerov a 34 spolupracujúcich partnerov z 28 európskych krajín, ktorí spolupracovali v záujme dosiahnutia pokroku v tejto otázke.

Akčný plán pre pracovnú silu v oblasti zdravotnej starostlivosti v EÚ (2012)

V roku 2012 vypracovala Európska komisia akčný plán s cieľom riešiť tieto problémy a podporiť zamestnanosť, ako aj podnietiť spoluprácu krajín EÚ v týchto oblastiach:

  • zlepšenie plánovania a predpovedanie potreby zdravotníckeho personálu
  • predvídanie budúcich potrieb zručností a zlepšovanie kontinuálneho profesijného rozvoja.