Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

По-здрави заедно — инициатива на ЕС за незаразните болести

През декември 2021 г. Европейската комисия стартира инициативата „По-здрави заедно — незаразните болести в ЕС“ в подкрепа на държавите от ЕС при определянето и прилагането на ефективни политики и действия за намаляване на тежестта на основните незаразни заболявания и за подобряване на здравето и благосъстоянието на гражданите. Инициативата обхваща периода 2022—2027 г. и включва 5 направления:

  • определящи здравето фактори.
  • сърдечносъдови заболявания
  • диабет
  • хронични респираторни заболявания
  • психично здраве и неврологични разстройства

Всички направления включват измерение, свързано с равенството в здравеопазването, с цел да се подкрепи намаляването на неравнопоставеността в здравеопазването.

Действията по отношение на рака, който също е основна незаразна болест, са обхванати от европейския план за борба с рака.

Въпреки че направленията дават възможност за справяне с конкретните предизвикателства на всяка група заболявания, инициативата насърчава цялостен и координиран подход към профилактиката и грижите. Тя също така подкрепя по-добрите знания и данни, скрининга и ранното откриване, диагностиката и управлението на лечението, както и подобряването на качеството на живот на пациентите.

Ръководство

Първата стъпка от тази инициатива бе съвместното създаване на документа с насоки заедно с компетентните органи на държавите от ЕС, с участието на заинтересовани страни в областта на здравеопазването, международни организации и много ведомства на Комисията, в периода от януари до май 2022 г.

Този документ помага да се направляват политиките и да се създаде основа за изпълнението на действията през следващите години. Поради това документът представлява набор от инструменти за координиране на действията по отношение на незаразните заболявания и за идентифициране и създаване на възможности със силно въздействие, които да бъдат приложени в различните държави. Тези действия могат да включват възприемането на политики на национално равнище или на равнище ЕС и трансфера на добри практики, разработването и прилагането на насоки и препоръки, пилотното въвеждане и внедряването на иновативни подходи или стартирането на проекти, които се очаква да окажат значително въздействие.

Това е „отворен документ“, тъй като Европейската комисия възнамерява редовно да го актуализира и допълва с допълнителни препратки, включително, когато има такива, относно ефективността, разходната ефективност и успешни национални практики. Могат да бъдат организирани допълнителни срещи на експертни групи с цел по-нататъшна подкрепа на този процес, т.е. прецизиране на приоритетите и действията и проследяване на напредъка на инициативата, включително измерване на нейното въздействие.

Програмата EU4Health и други програми на ЕС ще подкрепят изпълнението на инициативата в страните от ЕС.