Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Ракът е един от основните приоритети на Европейската комисия в областта на здравеопазването. В политическите насоки на председателя Фон дер Лайен се говори за „европейски план за борба с рака, който да подпомогне усилията на държавите членки за подобряване на контрола и грижите при ракови заболявания“, за да се намалят страданията, причинявани от болестта, и Европа да поеме водеща роля в борбата с рака. 

Европейски план за борба с рака

В писмото за определяне на ресора до комисаря по въпросите на здравеопазването Стела Кириакиду се посочва необходимостта от подпомагане на усилията на държавите от ЕС за подобряване на профилактиката и грижите в областта на раковите заболявания. 

Европейският план за борба с рака, представен през февруари 2021 г., е отговорът на ЕС на нарастващите предизвикателства и промени по отношение на контрола на раковите заболявания и представлява политически ангажимент да се използват всички налични възможности за борба с рака.

Той съдържа десет водещи инициативи и няколко действия за подкрепа и е част от предложенията на Комисията за изграждане на силен Европейски здравен съюз с цел подобряване на сигурността, готовността и устойчивостта на ЕС.

С европейския план за борба с рака се подкрепят усилията на държавите членки за профилактика на раковите заболявания и осигуряване на високо качество на живот за пациентите с рак, преживелите раково заболяване хора, техните семейства и болногледачи. Планът е структуриран около редица ключови области, в които приносът на ЕС може да имат най-голяма добавена стойност:

  • предотвратяване
  • ранно откриване
  • диагностика и лечение
  • качество на живот на пациентите с рак и преживелите раково заболяване хора.

Водещи инициативи

Планът за борба с рака е свързан с други приоритети на Комисията, по-специално фармацевтичната стратегия за Европа и стратегията на ЕС От фермата до трапезата, както и европейското пространство на здравни данни. На раковите заболявания е посветена една от европейските мисии в областта на научните изследвания и иновации, които са част от рамковата програма Хоризонт Европа.

В рамките на Ръководната група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания бе създадена подгрупа по въпросите на рака, която се председателства съвместно с генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“.

В рамките на програмата ЕС в подкрепа на здравето (2021—2027 г.) ще се предоставя финансова и техническа подкрепа на държавите членки, за да се подпомогнат усилията за укрепване на здравните системи.

Борбата с рака – данни и статистическа информация,

Ракът е на второ място сред причините за смъртност в държавите от ЕС след сърдечно-съдовите заболявания. Всяка година 2,6 милиона души са диагностицирани с рак, а други 1,2 милиона души умират вследствие на ракови заболявания.

Като се има предвид, че една четвърт от случаите на рак в света са в Европа, а в същото време нейното население е под 10% от световното население, става ясно, че ракът е огромна заплаха за нашето общество. Общата стойност на икономическите последици от раковите заболявания в Европа възлиза на 100 млрд. евро годишно.

Според докладите за състояние на здравеопазването в ЕС ракът е една от основните причини за преждевременна смърт в ЕС. Той оказва въздействие не само върху здравето на отделните хора, но и значително социално и икономическо въздействие.

Тази болест поставя под натиск националните системи за здравеопазване и социална закрила и държавните бюджети и засяга производителността и растежа на икономиката. Поради това се нуждаем от по-устойчиви здравни системи. По-специално, трябва да се подкрепят държавите членки, които най-много се нуждаят от изготвяне на политики въз основа на факти, за да се гарантира, че всички граждани на ЕС имат равен достъп до висококачествена профилактика, диагностика, лечение и последващи грижи в областта на рака.

Данните сочат, че 40% от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени, ако прилагаме това, което вече знаем. В същото време понастоящем само 3 % от бюджетите за здравеопазване се използват за промоция на здравето и профилактика на болести. Това означава, че възможностите за действие са огромни.

Действията за профилактика на раковите заболявания подпомагат и борбата със затлъстяването и други незаразни болести, като например сърдечно-съдовите болести и диабета, тъй като те имат общи рискови фактори.

Рамка на политиката

Инициативи на ЕС за профилактика и контрол на рака

Раковите заболявания са значителен здравен проблем, затова с член 168 от ДФЕС на ЕС се предоставя компетентност да подпомага, координира и допълва действията на държавите членки за опазване и подобряване на човешкото здраве.

От 1985 г. насам Европейската комисия работи заедно с държавите от ЕС и гражданското общество в областта на раковите заболявания в тясно сътрудничество със Световната здравна организация, Съвместния изследователски център и Международната агенция за изследване на рака.

Сред инициативите в областта на профилактиката и контрола на рака, координирани от Съвместния изследователски център на Комисията, са:

С финансиране по здравната програма се подпомагат европейските референтни мрежи в областта на рака, както и следните съвместни действия:

Информация по темата