Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Il-Bord ta’ Esperti dwar modi effettivi ta’ investiment fis-saħħa huwa grupp interdixxiplinari u indipendenti stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea biex jipprovdi pariri mhux vinkolanti u indipendenti dwar kwistjonijiet relatati ma’ sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti. Il-Bord ta’ Esperti għandu l-għan li jappoġġja lid-DĠ Saħħa u Sikurezza Alimentari fl-isforzi tiegħu lejn it-tfassil ta’ politika bbażat fuq l-evidenza, biex jinforma l-politika nazzjonali dwar it-titjib tal-kwalità u s-sostenibbiltà tas-sistemi tas-saħħa u biex irawwem il-kooperazzjoni fil-livell tal-UE biex jittejbu l-informazzjoni, l-għarfien espert u l-iskambju tal-aħjar prattiki.

Għarfien espert

Eżempji ta’ oqsma ta’ attivitajiet jinkludu, iżda mhumiex limitati għall-kura primarja, il-kura fl-isptarijiet, il-farmaċewtiċi, ir-riċerka u l-iżvilupp, il-prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, ir-rabtiet mas-settur tal-protezzjoni soċjali, il-kwistjonijiet transfruntiera, il-finanzjament tas-sistema, is-sistemi ta’ informazzjoni u r-reġistri tal-pazjenti, l-inugwaljanzi fis-saħħa.

Kompożizzjoni

Il-Bord ta’ Esperti jikkonsisti fi 17-il espert maħturin f’Diċembru 2019 għal perjodu ta’ 3 snin. Huma nħatru wara sejħa miftuħa għall-applikazzjonijiet, evalwazzjoni u proċess tal-għażla li żguraw rappreżentanza bbilanċjata tal-oqsma rilevanti tal-għarfien espert kif ukoll bilanċ ġeografiku u bejn il-ġeneri.

Dawn l-esperti jinħatru f’kapaċità personali u huma xjenzati indipendenti u stabbiliti sew, b’aktar minn 10 snin esperjenza professjonali u multidixxiplinari fil-qasam tas-saħħa.

Metodi ta' ħidma

Meta l-Bord ta’ Esperti jirċievi talba għal parir (mandat) mill-Kummissjoni biex jabbozza opinjoni, dan jistabbilixxi grupp ta’ abbozzar, magħmul mill-membri tal-Bord bl-għarfien espert rilevanti.

Il-membri jattendu l-laqgħat plenarji, jipparteċipaw fil-gruppi ta’ abbozzar, u fuq talba tal-Kummissjoni jistgħu jipparteċipaw ukoll f’attivitajiet oħra fejn l-involviment tagħhom huwa rilevanti.

Il-gruppi ta’ abbozzar huma ppreseduti minn membru tal-Bord. Il-Bord jaħtar Rapporteur minn fost il-Membri biex jikkumpila l-informazzjoni, jirrevedi l-abbozzi ta’ opinjoni, u jiżgura li r-rapporti jitħejjew fil-ħin.

Qabel ma l-opinjoni tiġi finalizzata, jiġi organizzat smigħ pubbliku biex il-partijiet ikkonċernati jingħataw l-opportunità li jaqsmu l-fehmiet tagħhom dwar l-abbozz ta’ opinjoni.

Prinċipju tat-tħaddim

Il-Bord iwettaq il-kompiti tiegħu f’konformità mal-prinċipji ta’ eċċellenza, indipendenza, approċċ multisettorjali, trasparenza u kunfidenzjalità.

Il-membri kollha tal-Bord ta’ Esperti għandhom jiddikjaraw l-impenn, il-kunfidenzjalità, u l-interess fis-suġġett qabel ma jipparteċipaw fix-xogħol. Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi jiġu aġġornati oralment f’kull laqgħa.

Dokumenti legali

Dokumenti dwar il-funzjonament tal-Bord