Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Капацитетът на здравните системи да предоставят здравни услуги и да отговарят на бързо променящите се потребности от грижи зависи в голяма степен от наличието на работна сила, разполагаща с необходимите умения и гъвкавост. Здравните системи, при които се поддържат високи нива на първоначално образование и обучение и се инвестира последователно в постоянно професионално развитие, осигуряват по-добри условия за разработване на иновативни и интегрирани решения, с които да се отговори на основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Цикълът Състояние на здравеопазването в ЕС и придружаващият го доклад подчертават значението на насърчаването на реформи, насочени към решаването на критични въпроси, свързани с работната сила в здравния сектор, като например предлагането и разпределението на работната сила и традиционния набор от умения, с цел да се укрепят профилактиката, първичните здравни грижи и предоставянето на интегрирани услуги.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Европейската комисия насърчава дейности в целия ЕС в областта на планирането и прогнозирането на работната сила в здравеопазването с цел подпомагане на страните от ЕС в изграждането на национален капацитет.

От 2012 г. насам тя допринася за справяне с предизвикателствата и търсенето на работна сила чрез следните инициативи:

SEPEN — експертна мрежа за подкрепа на планирането и прогнозирането на работната сила в сектора на здравеопазването (2017 — 2018 г.)

Последното действие, подкрепено в рамките на здравната програма на ЕС е SEPEN — експертна мрежа по планиране и прогнозиране, която ще допринесе за управление на експертния опит и обмена на знания за подобряване на работната сила в здравеопазването.

Въз основа на предходната работа в рамките на Съвместното действие за планиране и прогнозиране на работната сила в сектора на здравеопазването (2013 — 2016 г.) това действие има за цел:

  • разработване на експертни мрежи за структуриране и обмен на знания и предоставяне на форум за справяне с предизвикателствата по отношение на работната сила в сектора на здравеопазването
  • преглед на националните политики за работната сила в здравния сектор във всички страни от ЕС
  • насърчаване на обмена на знания и добри практики във връзка с работната сила в здравеопазването посредством европейски семинари
  • предоставяне на някои държави на съобразена с техните нужди подкрепа за прилагането на национално ниво на планирането на работната сила в здравеопазването
  • популяризиране и документиране на тези действия на уебсайта.

Съвместно действие за планиране и прогнозиране на работната сила в сектора на здравеопазването (2013—2016 г.)

Съвместното действие на Комисията относно планирането и прогнозирането на работната сила, финансирано по линия на здравната програма, имаше 30 асоциирани партньори и 34 сътрудничещи партньори от 28 европейски държави, които работиха заедно за постигане на напредък в тази сфера.

План за действие за здравните работници в ЕС (2012 г.)

С цел преодоляване на предизвикателствата и подпомагане на заетостта през 2012 г. Европейската комисия изготви план за действие, с който да се насърчат страните от ЕС да работят съвместно за:

  • подобряване на планирането и прогнозирането на необходимостта от здравни работници;
  • предвиждане на бъдещите нужди от умения и подобряване на непрекъснатото професионално развитие.