Direct naar de inhoud
Public Health

Overzicht

De capaciteit van de gezondheidsstelsels om diensten te verstrekken die voldoen aan de veranderende zorgbehoeften hangt in sterke mate af van de beschikbaarheid van personeel met de juiste vaardigheden en flexibiliteit. Gezondheidsstelsels die een hoog niveau van initieel onderwijs en opleidingen ondersteunen, en coherent investeren in continue professionele ontwikkeling, zijn beter toegerust om innovatieve en geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen voor de grote uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

De Staat van de volksgezondheid in de EU en het begeleidende verslag wijzen op het belang van hervormingen die gericht zijn op het aanpakken van cruciale kwesties, zoals toelevering, distributie en een mix van traditionele vaardigheden ter versterking van preventie, eerstelijnszorg en geïntegreerde dienstverlening.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

De Commissie moedigt EU-brede activiteiten aan op het gebied van planning en prognose van het aantal Europese gezondheidswerkers om de EU-lidstaten te helpen bij het omzetten van theorie naar praktijk bij de opbouw van nationale capaciteit.

Sinds 2012 heeft zij getracht problemen en behoeften op te lossen door middel van de volgende initiatieven:

SEPEN — Steun voor het deskundigennetwerk inzake de planning en prognose van het aantal gezondheidswerkers (2017-2018)

Het delen van deskundigheid en kennis over de optimalisering van het aantal gezondheidswerkers zal worden aangestuurd via SEPEN, een netwerk van deskundigen inzake planning en prognose, de meest recente door het EU-volksgezondheidsprogramma ondersteunde actie.

Voortbouwend op de eerdere werkzaamheden van het Gemeenschappelijk Optreden inzake planning en prognose van het aantal Europese gezondheidswerkers (2013-2016), heeft deze actie de volgende doelen:

  • de ontwikkeling van netwerken van deskundigen voor het structureren en uitwisselen van kennis en om een forum te bieden voor de aanpak van uitdagingen op het gebeid van het aantal gezondheidswerkers
  • het gezondheidswerkersbeleid in alle EU-landen in kaart brengen
  • de uitwisseling van kennis en goede praktijken op het gebied van gezondheidswerkers bevorderen via Europese workshops
  • op maat gesneden ondersteuning bieden aan sommige landen bij de nationale uitvoering van de personeelsplanning voor de gezondheidszorg
  • Deze acties op de website bekendmaken en documenteren.

Gezamenlijk optreden voor de planning en prognose van het aantal gezondheidswerkers (2013-2016)

Het gezamenlijk optreden van de Commissie voor personeelsplanning en -prognose, gefinancierd in het kader van het gezondheidsprogramma, omvat 30 geassocieerde partners en 34 samenwerkende partners uit 28 Europese landen die samenwerken rond het thema.

Actieplan voor gezondheidswerkers in de EU (2012)

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de werkgelegenheid te stimuleren, stelde de Europese Commissie in 2012 een actieplan op, teneinde de EU-landen aan te moedigen om samen te werken met het oog op:

  • betere personeelsplanning en -prognose
  • het anticiperen op toekomstige behoeften aan vaardigheden en het verbeteren van de voortdurende professionele ontwikkeling