Siirry pääsisältöön
Public Health

EU tekee kansanterveysalalla yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kansainvälisissä yhteyksissä EU:n tavoitteena on

 • edistää terveyttä EU:ssa ja sen ulkopuolella
 • edistää korkeatasoisia kansanterveysnormeja ja -lainsäädäntöä
 • tuoda maailmanlaajuisia terveyskysymyksiä laajempaan tietoisuuteen osana globaalia kansanterveysalan toimintapolitiikkaansa
 • pienentää EU:n eri maiden ja alueiden välisiä terveyseroja.

Näihin tavoitteisiin pyritään monenlaisilla toimilla ja eri osapuolten välisellä yhteistyöllä.

Myös Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) ja Euroopan lääkevirasto (EMA) toimivat aktiivisesti kansainvälisellä tasolla.

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

EU tekee terveysasioissa yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Tavoitteena on edistää terveyttä sekä korkeatasoisten kansanterveysnormien ja -lainsäädännön kehittämistä.

EU tekee yhteistyötä seuraavien maiden kanssa:

 • EU:n ulkopuoliset maat eri puolilla maailmaa (yhteistyö perustuu kahdenvälisiin sopimuksiin)
 • EU:n jäsenehdokasmaat
 • Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat naapurimaat.

Kahdenvälinen yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

EU:lla on monen maan kanssa kahdenvälinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Sopimus tarjoaa yleisen kehyksen kansanterveysalan yhteistyölle. Se toimii myös yksittäisten EU-maiden ja kyseisen maan välisen kahdenvälisen yhteistyön perustana.

Erikoistuneempaa yhteistyötä varten Euroopan komissio (terveys- ja elintarviketurvallisuuden pääosasto) voi tehdä alakohtaisia sopimuksia eri maiden ministeriöiden kanssa.

EU:n jäsenehdokasmaat

EU neuvoo EU:n jäsenyyttä hakevia maita eli ehdokasmaita ja mahdollisia tulevia ehdokasmaita EU:n terveysalan politiikan suhteen. EU myös arvioi, kuinka hyvin ne edistyvät EU:n terveysalan normien ja politiikan omaksumisessa. Kansanterveysasioita käsitellään ehdokasmaiden kanssa käytävissä liittymisneuvotteluissa seuraavissa yhteyksissä:

 • kansanterveys – luku 28 (kuluttajansuoja ja terveyden suojelu)
 • lääkkeet – luku 1 (tavaroiden vapaa liikkuvuus).

Komissio tukee ja ohjaa mahdolliseen EU-jäsenyyteen valmistautuvia maita ja seuraa niiden edistymistä EU:n säännösten sisällyttämisessä omaan lainsäädäntöönsä.

Maita tuetaan EU:n terveysalan normien noudattamisessa ja tarvittavien instituutioiden ja hallintorakenteiden luomisessa tai kehittämisessä teknisen avun TAIEX-ohjelman sekä EU-maiden ja mahdollisten ehdokasmaiden hallintojen välisten twinning-ohjelmien kautta.

Naapurimaat

Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP) on EU:n ulkopolitiikan tärkeä osa, jota sovelletaan EU:n 16 naapurimaahan.

Naapuruuspolitiikka perustuu EU:n ja kumppanimaiden kahdenvälisiin toimintasuunnitelmiin, joissa sovitaan 3–5 vuoden aikana toteutettavista uudistuksista. Kunkin kumppanimaan painopisteistä riippuen toimet voivat koskea esimerkiksi seuraavia asioita:

 • terveys- ja kansanterveysalan uudistaminen ja terveyspolitiikkaa koskeva vuoropuhelu
 • terveystiedon keruu ja levittäminen
 • tartuntatautien ja muiden terveysuhkien torjunta.

Tukimuotoja ovat esimerkiksi koulutusohjelmat, kuten Välimeren alueella toteutettava kenttäepidemiologian koulutusohjelma MediPIET ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) kanssa tehtävä yhteistyö.

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä myös kolmen itäisen kumppanimaan kanssa, jotka ovat tehneet EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen (Ukraina, Moldova ja Georgia). Komissio auttaa maita yhdenmukaistamaan kansanterveysjärjestelmiään EU:n sääntöjen kanssa ja toteuttamaan kansanterveysuudistuksia.

Toimia voidaan tukea myös rahoitusvälineistä (TAIEX-ohjelma ja twinning-ohjelmat).