Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Биоцидите се използват за контролиране на нежелани организми, които са вредни за човешкото здраве, здравето на животните или за околната среда, или вредят на човешките дейности. Тези организми включват вредители (например насекоми, плъхове и мишки) и микроорганизми (например бактерии, вируси, плесени).

Някои от биоцидите са:

  • Инсектициди (с изключение на тези, използвани за целите на растителната защита, за които се отнася Регламент (ЕС) № 1107/2009)
  • Репеленти срещу насекоми
  • Дезинфекциращи средства
  • Консерванти за материали като дърво, пластмаса и фибри
  • Противообрастващи бои за защита на корпусите на кораби

Те играят важна роля в ежедневието на гражданите на ЕС, например като допринасят за защитата от:

  • векторно преносими заболявания (например малария, класическа треска денга или вирус Чикунгуня)
  • хранителни заболявания (например салмонелоза, листериоза)
  • инфекции, свързани с медицинско обслужване (например метицилин-резистентни Staphylococcus aureus (MRSA).

Освен това те се използват широко в материали като пластмаси, бои, текстил, дърво и пр. за защита на тези материали от разлагане от микроби, гъби или насекоми.

Заради своите характерни свойства обаче биоцидите могат да крият рискове за хората, животните и околната среда. Затова ЕС е създал строги правила и процедури за минимизиране на тези рискове.

Нормативна рамка за ограничаване на рисковете

ЕС предоставя нормативна рамка и хармонизирани правила за целия Съюз, за да се гарантира предприемането на адекватни мерки по отношение на рисковете, преди пускането на биоциди на пазара. Европейската агенция по химикали (ECHA) оказва техническа и научна подкрепа, за да подпомага Европейската комисия и страните от ЕС при извършването на различните процеси, определени в Регламента.

Активни вещества

Преди активни вещества да могат да бъдат използвани в биоциди, те трябва да бъдат оценени и одобрени за подобна употреба на равнище ЕС.

Биоциди

За да бъде пуснат на пазара, даден продукт трябва да бъде доказано безопасен за човешкото здраве, за здравето на животните и за околната среда. Освен това трябва да се докаже, че продуктът е ефикасен за планираната употреба.

Третирани изделия

В Регламента се съдържат разпоредби, които важат не само за биоцидите, но и за изделия и смеси, които са били третирани с биоциди или съдържат такива.