Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Третирани изделия

В Регламента се съдържат разпоредби, които се отнасят както до биоцидите, така и до всякакви смеси или изделия (попадащи в рамките на определението за третирани изделия), които са били третирани с биоциди или съдържат такива.

По-специално, смеси или изделия могат да бъдат третирани само с активни вещества, които са одобрени за тази цел в ЕС. Това е значителна промяна спрямо предходната схема, при която се допускаше в ЕС да бъдат внасяни от държави извън Съюза смеси или изделия, третирани с активни вещества, които не са позволени в ЕС.

Етикетиране и информация върху третирани изделия

Регламентът изисква производителите и вносителите на третирани изделия да ги етикетират, когато:

  • е предявена претенция, че третираното изделие съдържа биоциди, или
  • одобрението на активното вещество, използвано за третиране на изделието, е било обвързано с конкретни разпоредби за етикетиране, за да бъдат защитени здравето на хората и животните и околната среда.

Етикетирането се изисква и когато е необходимо да бъдат защитени хората, животните и околната среда от рискове, свързани с третиране с биоциди.

Регламентът дава възможност на потребителите да изискват от доставчика информация относно третирането на изделието с биоциди. Тази информация трябва да бъде предоставена безплатно в рамките на 45 дни.

Преходни мерки

Текстът предвижда редица преходни мерки с цел улесняване на преминаването от системата на директивата към системата на регламента, включването на Европейската агенция по химикалите (ECHA) в регулаторната рамка за биоцидите и запазването на придобитите права в рамките на Директивата.