Põhisisu juurde
Public Health

Ülevaade

Biotsiide kasutatakse inimeste või loomade tervisele või keskkonnale kahjulike või inimtegevust kahjustavate soovimatute organismide tõrjeks. Nende kahjulike organismide hulka kuuluvad näiteks kahjurid (nt putukad, rotid või hiired) ja mikroorganismid (nt bakterid, viirused, hallitus).

Muu hulgas on biotsiidid:

  • insektitsiidid (v.a need, mida kasutatakse taimekaitsevahendina ja mis kuuluvad määruse (EL) nr 1107/2009 kohaldamisalasse);
  • putukarepellendid;
  • desinfektsioonivahendid;
  • puidu, plasti ja kiu konservandid;
  • saastumisvastased värvid laevakerede kaitseks.

Neil on ELi kodanike igapäevaelus oluline roll, pakkudes näiteks kaitset järgmiste haiguste eest:

  • siirutajatega levivad haigused (nt malaaria, denguepalavik või chikungunya viirushaigus);
  • toidutekkelised haigused (nt salmonelloos, listerioos);
  • haiglanakkused (nt MRSA).

Biotsiide kasutatakse laialdaselt ka selliste materjalide puhul nagu plast, puit, tekstiil, värvid jne, et kaitsta neid mikroorganismide, seente või putukate eest.

Oma olemuslike omaduste tõttu võivad biotsiidid aga kujutada endast riski inimestele, loomadele ja keskkonnale. Seepärast on EL kehtestanud ranged eeskirjad ja menetlused, et neid riske vähendada.

Raamistik riskide vähendamiseks

ELis kehtivad kogu ELi hõlmav raamistik ja ühtlustatud eeskirjad, et enne biotsiidide turulelaskmist nendega seotud riske asjakohaselt hinnata. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) annab Euroopa Komisjonile ja ELi riikidele tehnilist ja teaduslikku abi, et toetada neid määruses sätestatud erinevate menetluste rakendamisel.

Toimeained

Enne kui toimeaineid võib biotsiidides kasutada, tuleb neid hinnata ja need heaks kiita. Üksnes siis võib neid sel eesmärgil ELi tasandil kasutama hakata.

Biotsiidid

Toote turule laskmiseks tuleb tõendada selle ohutust inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale. Samuti peab toode olema tõestatult tulemuslik selle kavandatud kasutusotstarbel.

Töödeldud tooted

Määrus sisaldab sätteid, mida ei kohaldata üksnes biotsiidide, vaid ka selliste toodete ja segude suhtes, mida on töödeldud biotsiidiga või mis seda sisaldab.