Gå til hovedindholdet
Public Health

Oversigt

Biocidholdige produkter bruges til at kontrollere uønskede organismer, som er skadelige for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, eller som er til skade for menneskelige aktiviteter. Disse skadelige organismer omfatter skadegørere (f.eks. insekter, rotter og mus) og mikroorganismer (f.eks. bakterier, virusser og skimmelsvamp).

Biocidholdige produkter omfatter bl.a.:

  • Insekticider (bortset fra dem, som bruges til plantebeskyttelse, og som er reguleret ved forordning (EU) nr. 1107/2009)
  • Insektafskrækningsmidler
  • Desinfektionsmidler
  • Konserveringsmidler til materialer som træ, plast og fibre
  • Skibsbundmaling.

De spiller en vigtig rolle i EU-borgernes hverdag, fordi de f.eks. beskytter mod:

  • Vektorbårne sygdomme som f.eks. malaria, denguefeber og chikungunya
  • Fødevarebårne sygdomme som f.eks. salmonellose og listeriose
  • Hospitalsinfektioner som f.eks. MRSA.

Biocidholdige produkter anvendes også i udstrakt grad i materialer såsom plast, maling, tekstiler og træ, for at beskytte disse materialer mod nedbrydning forårsaget af mikrober, svampe eller insekter.

Men på grund af deres iboende egenskaber kan biocidholdige produkter udgøre en risiko for mennesker, dyr og miljø. Derfor har EU indført strenge regler og procedurer for at minimere risikoen.

En ramme, der skal begrænse risikoen

I EU er der en lovgivningsramme og en række harmoniserede regler, som gælder for alle medlemslandene, og som sikrer, at de forskellige risici ved biocidholdige produkter vurderes korrekt, inden de markedsføres. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) yder teknisk og videnskabelig bistand, så Europa-Kommissionen og EU-landene kan udføre de processer, der er fastlagt i forordningen.

Aktive stoffer

Inden aktive stoffer kan anvendes i biocidholdige produkter, skal de vurderes og godkendes til dette formål på EU-plan.

Biocidholdige produkter

Før et biocidholdigt produkt markedsføres, skal det dokumenteres, at det er sikkert for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet. Det skal desuden godtgøres, at det har den tilsigtede effekt ved brug.

Behandlede artikler

Forordningen indeholder bestemmelser, der gælder ikke bare for biocider, men også for artikler og blandinger, som er blevet behandlet med eller indeholder et biocid.