Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Γενικά

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ανεπιθύμητων οργανισμών οι οποίοι είναι επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον, ή που προκαλούν ζημιές σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Στους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς περιλαμβάνονται παράσιτα (π.χ. έντομα, αρουραίοι ή ποντίκια) μικροοργανισμοί (π.χ. βακτήρια, ιοί, μύκητες).

Τα βιοκτόνα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Εντομοκτόνα (εκτός από αυτά που χρησιμοποιούνται για σκοπούς φυτοπροστασίας και ρυθμίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1107/2009)
  • Εντομοαπωθητικά
  • Απολυμαντικά
  • Συντηρητικά για υλικά όπως ξύλο, πλαστικά και διάφορες ίνες
  • Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα που προστατεύουν τα κύτη των πλοίων.

Παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ, π.χ., παρέχοντας βοήθεια για την προστασία από:

  • Ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές (όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός ή ο ιός τσικουγκούνια)
  • Ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων (όπως η σαλμονέλωση και η λιστερίωση)
  • Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις (όπως ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος-MRSA).

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως σε υλικά όπως τα πλαστικά, τα χρώματα, τα υφάσματα, το ξύλο κ.λπ., για την προστασία των υλικών αυτών από την αποσύνθεση εξαιτίας μικροβίων, μυκήτων ή εντόμων.

Ωστόσο, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους, τα βιοκτόνα ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες προς ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων.

Ένα πλαίσιο για περιορισμό των κινδύνων

Η ΕΕ παρέχει ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο και εναρμονισμένους κανόνες για τις χώρες της ΕΕ, που διασφαλίζουν ότι πριν από τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά αξιολογούνται δεόντως οι σχετικοί κίνδυνοι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) παρέχει τεχνική και επιστημονική βοήθεια για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών της ΕΕ στο πλαίσιο των διαφόρων διαδικασιών που καθορίζονται στον κανονισμό.

Δραστικές ουσίες

Προτού χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή βιοκτόνων, οι δραστικές ουσίες πρέπει να αξιολογούνται και να εγκρίνονται για τη χρήση αυτή σε επίπεδο ΕΕ.

Βιοκτόνα

Για να διατεθεί στην αγορά ένα προϊόν, πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για το περιβάλλον. Πρέπει επίσης να αποδειχθεί ότι το προϊόν αυτό είναι αποτελεσματικό για τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Κατεργασμένα αντικείμενα

Ο κανονισμός περιέχει διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται όχι μόνο στα βιοκτόνα αλλά και σε αντικείμενα και μείγματα που έχουν υποστεί κατεργασία με βιοκτόνο ή περιέχουν βιοκτόνο.