Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Κατεργασμένα αντικείμενα

Ο κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις που ισχύουν τόσο για τα βιοκτόνα όσο και για όλα τα μείγματα ή αντικείμενα (που εμπίπτουν στον ορισμό των «κατεργασμένων αντικειμένων») τα οποία έχουν υποστεί κατεργασία με βιοκτόνα ή περιέχουν βιοκτόνα.

Ειδικότερα, τα μείγματα ή αντικείμενα πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία μόνο με δραστικές ουσίες που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ για τον σκοπό αυτό. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο τα μείγματα ή τα αντικείμενα που εισάγονταν από χώρες εκτός ΕΕ μπορούσαν να έχουν υποστεί κατεργασία με δραστικές ουσίες που δεν είχαν εγκριθεί στην ΕΕ.

Επισήμανση και πληροφορίες όσον αφορά τα κατεργασμένα αντικείμενα

Ο κανονισμός απαιτεί από τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς κατεργασμένων αντικειμένων να φροντίζουν για την επισήμανσή τους όταν:

  • υποστηρίζεται ότι το κατεργασμένο αντικείμενο έχει βιοκτόνες ιδιότητες, ή
  • η δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε για την κατεργασία του αντικειμένου έχει εγκριθεί με την επιφύλαξη της εφαρμογής ειδικών διατάξεων επισήμανσης για την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

Επισήμανση απαιτείται επίσης όταν αυτή κρίνεται αναγκαία για την προστασία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος από κινδύνους που συνδέονται με την κατεργασία με βιοκτόνα.

Ο κανονισμός δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ζητούν πληροφορίες για την κατεργασία με βιοκτόνα στην οποία υποβάλλεται το αντικείμενο από τον προμηθευτή. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται δωρεάν εντός 45 ημερών.

Μεταβατικά μέτρα

Το κείμενο προβλέπει μια σειρά μεταβατικών μέτρων για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σύστημα της οδηγίας στο σύστημα του κανονισμού, την ένταξη του ECHA στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα βιοκτόνα και τη διασφάλιση των κεκτημένων βάσει της οδηγίας δικαιωμάτων.

Latest updates