Přejít na hlavní obsah
Public Health

Darovaná krev, tkáně, buňky a orgány se používají při řadě různých lékařských zákroků.

Léčba využívající tyto materiály lidského původu pomáhá zachraňovat životy (např. transfúze krve), zlepšuje kvalitu života (např. transplantace ledviny) a také pomáhá život vytvářet (gamety a oplodnění in vitro).

I přes své výhody vykazuje používání materiálů lidského původu jistá rizika, zejména riziko přenosu onemocnění.

Evropská komise se těmito riziky zabývá v rámci svého mandátu, kdy je jejím úkolem stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti pro látky lidského původu (čl. 168 odst. 4 písm. a) Smlouvy o fungování EU).

Za tímto účelem provádí řadu činností:

  • navrhování právních předpisů a vypracování pokynů
  • pomoc vnitrostátním orgánům při jejich provádění
  • činnost v oblasti vigilance a podpory projektů

Hlavním cílem je chránit zdraví občanů.

Nová pravidla EU týkající se látek lidského původu

Dne 27. května 2024 schválil Evropský parlament nové nařízení o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka.

Organizace odvětví

Přestože každý dárce i případný klinický příjemce krve, tkáně, buněk či orgánů je z řady hledisek jedinečný, postupy uplatňované na většinu materiálů lidského původu jsou podobné. Všechny začínají darováním, končí klinickým použitím a obnášejí například odběr, zpracování a distribuci, dále vyšetření dárce a často také skladování (zejména u krve a krevních derivátů, tkání a buněk).

Tyto dílčí kroky se odehrávají ve specializovaných zdravotnických zařízeních.

donor-to-recipient.jpg

Spolupráce

Evropská komise úzce spolupracuje s odbornými institucemi, jako je Rada Evropy (RE)Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), na přípravě praktických pokynů, které pomohou transfuzním zařízením s prováděním tohoto závazného právního rámce.

Financování akcí

Kromě běžných pracovních povinností příslušného orgánu poskytuje Evropská komise finanční prostředky na akce týkající se problematiky látek lidského původu.

Vzhledem k tomu, že zdravotní péče zůstává i nadále v kompetenci členských států, rozhodnutí spojená s povolováním postupů týkajících se látek lidského původu jsou přijímána na vnitrostátní úrovni. Komise do těchto rozhodnutí nezasahuje a rozhodnutí se mohou v různých státech lišit.

Jakmile jsou však postupy na úrovni členských států EU povoleny a schváleny, je nutné je organizovat v souladu s právními požadavky EU na bezpečnost a kvalitu.

Orgány členských států mohou na vnitrostátní úrovni své požadavky na bezpečnost a kvalitu zpřísnit nad rámec požadavků EU – mohou například nařídit dodatečné laboratorní testování v reakci na místní výskyt ohniska vysoce infekční nákazy.

Opatření proti šíření covidu-19

Koronavirová pandemie představovala pro sektor veřejného zdraví velkou výzvu. V zájmu lepší a koordinované reakce na šíření nákazy:

Obecné pokyny

Rada Evropy pravidelně přezkoumává a aktualizuje technické požadavky obsažené v těchto dokumentech:

Kromě toho připravuje ad hoc pokyny k různým tématům souvisejícím s bezpečností a kvalitou látek lidského původu.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zpracovává posouzení rizik a plány připravenosti v případech, kdy existuje v souvislosti s vypuknutím nějaké epidemie riziko pro používání krevního materiálu, tkáně, buněk a orgánů. Nejnověji ECDC poskytlo informace o těchto tématech: