Põhisisu juurde
Public Health

Tervishoiuinvesteeringute tõhustamise eksperdirühm on valdkonnaülene ja sõltumatu rühm, mille Euroopa Komisjon on moodustanud selleks, et anda mittesiduvat sõltumatut nõu tulemuslike, kättesaadavate ja vastupanuvõimeliste tervishoiusüsteemidega seotud küsimuste kohta. Eksperdirühma eesmärk on toetada tervise ja toiduohutuse peadirektoraati tõenditel põhineva poliitika kujundamisel, et toetada riiklikku poliitikakujundamist tervishoiusüsteemide kvaliteedi ja kestlikkuse parandamisel ning edendada ELi tasandi koostööd teabe, eksperditeadmiste ja parimate tavade vahetamise parandamisel.

Eksperditeadmised

Tegevus- ja huvivaldkondade hulka kuuluvad muu hulgas esmatasandi tervishoid, haiglaravi, farmaatsiatooted, teadus- ja arendustegevus, haiguste ennetamine ja tervise edendamine, seosed sotsiaalkaitsesektoriga, piiriülesed küsimused, süsteemi rahastamine, infosüsteemid ja patsiendiregistrid, tervisealane ebavõrdsus.

Koosseis

Eksperdirühm koosneb 17 eksperdist, kes nimetati detsembris 2019 ametisse kolmeks aastaks. Nad nimetati ametisse pärast avaliku kandideerimiskutse avaldamist, hindamist ja valikumenetlust, tagades asjakohaste tegevus- ja huvivaldkondade tasakaalustatud esindatuse ning geograafilise ja soolise tasakaalu.

Isikuliselt ametisse nimetatud eksperdid on kogenud ja sõltumatud teadlased, kes on tervisevaldkonnas olnud tegevad üle 10 aasta ja omavad valdkonnaülest kogemust.

Töömeetodid

Kui eksperdirühm saab komisjonilt nõuandetaotluse (volituse) arvamuse eelnõu koostamiseks, loob ta redaktsioonirühma, mis koosneb eksperdirühma asjakohaste teadmistega liikmetest.

Liikmed osalevad täiskogu kohtmistel, redaktsioonirühmade töös ning komisjoni taotlusel võivad nad osaleda ka muudes tegevustes, mille puhul nende osalemine on asjakohane.

Redaktsioonirühma tööd juhatab eksperdirühma liige. Eksperdirühm määrab liikmete hulgast raportööri, kes kogub teavet, vaatab läbi arvamuste eelnõud ja tagab, et aruanded koostatakse õigeaegselt.

Enne arvamuse lõplikku valmimist korraldatakse avalik arutelu, et anda sidusrühmadele võimalus jagada oma seisukohti arvamuse eelnõu kohta.

Tööpõhimõtted

Eksperdirühm täidab oma ülesandeid kooskõlas pädevuse, sõltumatuse, valdkonnaülese lähenemisviisi, läbipaistvuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtetega.

Kõik eksperdirühma liikmed peavad enne töös osalemist kinnitama oma pühendumust, konfidentsiaalsust ja huvi asjaomase teema vastu. Huvide deklaratsioone ajakohastatakse suuliselt igal koosolekul.

Õigusaktid

Dokumendid eksperdirühma toimimise kohta