Przejdź do treści głównej
Public Health

Grupa ekspertów w dziedzinie efektywnych sposobów inwestowania w zdrowie jest interdyscyplinarną i niezależną grupą ustanowioną przez Komisję Europejską. Grupa pełni funkcję doradczą, która polega na dostarczaniu niewiążących, niezależnych opinii w kwestiach dotyczących efektywnych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej. Grupa ekspertów ma następujące cele: wspieranie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) w kształtowaniu polityki opartej na merytorycznych podstawach, oddziaływanie na politykę krajową w celu poprawy jakości i stabilności systemów opieki zdrowotnej, a także wspieranie współpracy na poziomie UE, aby usprawnić obieg informacji i wiedzy fachowej oraz wymianę najlepszych praktyk.

Wiedza fachowa

Przykładowe obszary działalności to m.in. podstawowa opieka zdrowotna, opieka szpitalna, produkty lecznicze, badania i rozwój, profilaktyka i promocja zdrowia, współpraca z sektorem ochrony socjalnej, kwestie transgraniczne, finansowanie systemu, systemy informatyczne i rejestry pacjentów, nierówności w zakresie zdrowia.

Skład

Grupa ekspertów składa się z 17 ekspertów powołanych w grudniu 2019 r. na okres 3 lat. Aby wyłonić ekspertów, ogłoszono otwarte zaproszenie do zgłaszania kandydatur. Następnie przeprowadzono ocenę i dokonano wyboru, zapewniając zrównoważoną reprezentację odpowiednich dziedzin wiedzy fachowej, a także równowagę geograficzną i równowagę płci.

Eksperci są wyznaczani jako osoby prywatne, które mają ugruntowaną pozycję, są niezależnymi naukowcami z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym i wielodyscyplinarnym w dziedzinie zdrowia.

Metody pracy

Kiedy grupa ekspertów otrzymuje od Komisji wniosek o przygotowanie opinii (upoważnienie), powołuje spośród swoich członków grupę redakcyjną, w której skład wchodzą osoby z odpowiednim doświadczeniem.

Członkowie uczestniczą w posiedzeniach plenarnych, pracach grup redakcyjnych, a na wniosek Komisji mogą także uczestniczyć w innych działaniach, w których ich udział jest uzasadniony.

Grupom redakcyjnym przewodniczy członek grupy ekspertów. Grupa wyznacza jednego z członków na sprawozdawcę, który zajmuje się gromadzeniem informacji, weryfikacją projektów opinii i dba o terminowe przygotowywanie sprawozdań.

Przed sfinalizowaniem opinii organizuje się wysłuchanie publiczne, aby zainteresowane strony mogły podzielić się uwagami na temat projektu opinii.

Zasady działania

Grupa wykonuje swoje zadania zgodnie z zasadami doskonałości, niezależności, kompleksowego podejścia, przejrzystości i poufności.

Przed przystąpieniem do pracy wszyscy członkowie grupy ekspertów muszą złożyć odpowiednie oświadczenie, deklarację zachowania poufności i deklarację interesów. Deklaracje interesów aktualizuje się na każdym posiedzeniu ustnie.

Dokumenty prawne

Dokumenty dotyczące funkcjonowania grupy