Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Γενικό πλαίσιο

Δείκτης είναι μια ποσοτική ή ποιοτική ένδειξη που εκφράζει την απόσταση που μας χωρίζει από την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (ή αποτελέσματος μιας πολιτικής). Οι δείκτες μάς βοηθούν να αναλύουμε και να συγκρίνουμε τις επιδόσεις πληθυσμιακών ή γεωγραφικών ομάδων, και είναι χρήσιμοι για τον καθορισμό προτεραιοτήτων πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει διάφορες ομάδες δεικτών υγείας που βασίζονται σε αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα που είναι απαραίτητα τόσο για τον σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων όσο και για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Δείκτες της ΕΕ για την υγεία

Η Επιτροπή στοχεύει στην παραγωγή συγκρίσιμων και αξιόπιστων δεδομένων για την υγεία και τη συμπεριφορά που σχετίζεται με την υγεία, τις ασθένειες και τα συστήματα υγείας προκειμένου να συμβάλλει στη χάραξη πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί εργαλεία, όπως ο κύκλος γνώσεων για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να βασίζονται σε κοινούς δείκτες της ΕΕ για την υγεία, των οποίων οι ορισμοί, η συγκέντρωση και η χρήση έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί. Πηγές αυτών των δεικτών είναι:

Δεδομένα της ΕΕ για την υγεία

Τα δεδομένα της ΕΕ για την υγεία αποτελούνται από ένα μείγμα διοικητικών δεδομένων για την υγεία και δεδομένων που προέρχονται από έρευνες για την υγεία ή κοινωνικές έρευνες.

Καθώς τα δεδομένα πρέπει να είναι συγκρίσιμα, είναι απαραίτητη η συνεπής χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων ταξινόμησης, με κοινές έννοιες και ορισμούς.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για πληροφορίες σχετικές με την υγεία

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για πληροφορίες σχετικές με την υγεία (EGHI) είναι μια συμβουλευτική ομάδα που βοηθά στη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής. Απαρτίζεται από εκπροσώπους χωρών της ΕΕ, χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πιθανών μελλοντικών χωρών μελών της ΕΕ, καθώς και διεθνών οργανισμών.

Κοινή δράση σχετικά με την πληροφόρηση για την υγεία

Η κοινή δράση σχετικά με την πληροφόρηση για την υγεία (InfAct) τέθηκε σε εφαρμογή στις 28 Μαρτίου 2018. Η InfAct θα διευκολύνει την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής υποδομής πληροφοριών υγείας, βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα συγκρίσιμων, αξιόπιστων και σχετικών με την πολιτική στοιχείων για την υγεία, καθώς και πληροφοριών σχετικών με τις επιδόσεις του συστήματος υγείας.

Latest updates