Přejít na hlavní obsah
Public Health

V rámci vztahů se nečlenskými zeměmi a s mezinárodními organizacemi se v oblasti veřejného zdraví EU snaží:

 • podporovat dobrý zdravotní stav pro všechny obyvatele na celém území EU i za jejími hranicemi
 • prosazovat vysokou kvalitu zásad, norem a právních předpisů v oblasti veřejného zdraví
 • zlepšovat informovanost o celosvětových problémech v oblasti zdraví (v rámci její globální politiky pro veřejné zdraví)
 • řešit nerovnosti v oblasti zdraví mezi jednotlivými zeměmi a regiony v rámci EU

Tyto cíle řeší pomocí různých politik a spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami.

Mezinárodní programy kromě toho aktivně rozvíjí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Spolupráce s nečlenskými zeměmi

EU spolupracuje na otázkách zdraví se zeměmi mimo EU s cílem podporovat dobrý zdravotní stav pro všechny obyvatele a prosazovat vysokou kvalitu zásad, norem a právních předpisů v oblasti veřejného zdraví.

Spolupracuje se:

 • zeměmi mimo EU po celém světě na základě dvoustranných dohod
 • zeměmi, které se chtějí stát potenciálními novými členy EU
 • sousedními zeměmi spadajícími pod „evropskou politiku sousedství“

Dvoustranná spolupráce se zeměmi mimo EU po celém světě

EU uzavřela s mnoha zeměmi po celém světě dvoustranné dohody o partnerství a spolupráci. Tyto dohody stanoví obecný rámec pro spolupráci v oblasti veřejného zdraví. Poskytují rovněž základ pro dvoustrannou spolupráci mezi jednotlivými zeměmi EU a zeměmi, které nejsou členy EU.

Je-li nutná další spolupráce techničtějšího rázu, může Evropská komise (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin) uzavřít dohody o konkrétních odvětvích s vnitrostátními ministerstvy.

Potenciální noví členové EU

Zemím, které žádají o členství v EU (tzv. kandidátské země), a zemím, které se mohou v budoucnu ucházet o členství, poskytuje EU poradenství ohledně své politiky v oblasti zdraví a hodnotí jejich pokroky v plnění zdravotních norem a politik EU. Příslušné „kapitoly“ týkající se jednání o členství jsou:

 • veřejné zdraví: kapitola 28 týkající se ochrany spotřebitele a zdraví
 • léčivé přípravky: kapitola 1 týkající se volného pohybu zboží

Komise tyto země podporuje a dává jim pokyny a sleduje pokrok při začleňování pravidel EU do jejich právních předpisů.

Mechanismus technické pomoci a výměny informací (TAIEX) a programy partnerství s vnitrostátními správními orgány členských států EU pomáhají dotčeným zemím sladit jejich zdravotní normy s normami EU a zřídit nebo rozvíjet instituce a správní struktury, které potřebují.

Sousední země

Evropská politika sousedství (EPS) je klíčovou zahraniční politikou EU týkající se 16 jejích sousedů.

Opírá se o dvoustranné akční plány dohodnuté mezi EU a každou partnerskou zemí, které stanoví program reforem v průběhu 3 až 5 let. V závislosti na prioritách každé země mohou zahrnovat například:

 • reformu odvětví zdravotnictví a veřejného zdraví a dialog o politice v oblasti zdraví
 • informace a znalosti v oblasti zdraví
 • boj proti přenosným nemocem a jiným zdravotním hrozbám

Podpora zahrnuje například vzdělávací programy, jako je středomořský program pro výcvik v intervenční epidemiologii (MediPIET) a spolupráce s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Komise úzce spolupracuje s 3 východoevropskými zeměmi, které uzavřely dohody o přidružení s EU (Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií). Pomáhá jim přiblížit pravidla pro oblast veřejného zdraví k příslušným pravidlům EU a zavést obecné reformy veřejného zdraví.

Na podporu této politiky jsou k dispozici rovněž finanční nástroje (TAIEX a programy partnerství).