Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Palaikydama ryšius su ES nepriklausančiomis šalimis ir tarptautinėmis visuomenės sveikatos srities organizacijomis ES siekia:

 • puoselėti visuomenės sveikatą ES viduje ir už jos ribų;
 • skatinti į aukštą kokybę orientuotus ES visuomenės sveikatos principus, standartus ir teisės aktus;
 • vykdydama savo visuotinę visuomenės sveikatos politiką, didinti informuotumą pasauliniais sveikatos klausimais;
 • spręsti ES valstybių ir regionų sveikatos netolygumų problemą.

Šių tikslų siekiama vykdant įvairią politiką ir bendradarbiaujant su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

Be to, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) ir Europos vaistų agentūra (EMA) vykdo tarptautines programas.

Bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis

ES bendradarbiauja sveikatos klausimais su šalimis už ES ribų, siekdama puoselėti visuomenės sveikatą ir remti į aukštą kokybę orientuotus visuomenės sveikatos principus, standartus ir teisės aktus.

ES bendradarbiauja su:

 • ES nepriklausančiomis šalimis iš viso pasaulio pagal dvišalius susitarimus;
 • šalimis, kurios siekia tapti galimomis naujomis ES narėmis;
 • kaimyninėmis šalimis, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika.

Dvišalis bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis iš viso pasaulio

ES yra sudariusi dvišalių partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su daug ES nepriklausančių viso pasaulio šalių. Jais sukuriamas bendras pagrindas bendradarbiauti visuomenės sveikatos srityje. Šie susitarimai yra ir atskirų ES šalių bei ES nepriklausančių šalių dvišalio bendradarbiavimo pagrindas.

Kai būtinas glaudesnis techninis bendradarbiavimas, Europos Komisija (Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas) gali sudaryti tam tikrų sektorių susitarimus su nacionalinėmis ministerijomis.

Galimos naujos ES narės

ES konsultuoja šalis, kurios siekia narystės ES (vadinamąsias šalis kandidates), ir kitas šalis, kurios gali siekti narystės ateityje, ES sveikatos politikos klausimais ir vertina jų pažangą ES sveikatos srities standartų ir politikos atžvilgiu. Atitinkami skyriai derantis dėl narystės yra:

 • visuomenės sveikata – 28 skyrius dėl vartotojų ir sveikatos apsaugos;
 • vaistiniai preparatai – 1 skyrius dėl laisvo prekių judėjimo.

Komisija remia šias šalis ir joms padeda, taip pat stebi pažangą, kaip jos įtraukia ES taisykles į savo pačių teisės aktus.

Techninės pagalbos ir informacijos mainų programa (TAIEX) ir porinės programos su ES nacionalinėmis administracijomis padeda susijusioms šalims suderinti savo sveikatos standartus su ES normomis ir įsteigti arba plėsti reikiamas institucijas ir administracines struktūras.

Kaimyninės šalys

Europos kaimynystės politika (EKP) – svarbiausia ES užsienio politika, skirta 16-ai jos kaimynių.

EKP grindžiama dvišaliais veiksmų planais, dėl kurių ES susitarė su kiekviena partnere, nustačiusia reformos darbotvarkę 3–5 metams. Priklausomai nuo konkrečios šalies prioritetų, šie veiksmų planai gali apimti, pvz.:

 • sveikatos ir visuomenės sveikatos sektoriaus reformą ir dialogą dėl sveikatos politikos;
 • sveikatos priežiūros srities informaciją ir žinias;
 • kovą su užkrečiamosiomis ligomis ir kitomis grėsmėmis sveikatai.

Parama apima, pvz., tokias mokymo programas kaip Viduržemio jūros regiono intervencinės epidemiologijos mokymo programa (MediPIET) ir bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC).

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su trimis Rytų Europos šalimis, kurios yra sudariusios asociacijos susitarimus su ES (Ukraina, Moldova ir Gruzija). Ji padeda šioms šalims suvienodinti savo visuomenės sveikatos taisykles su ES taisyklėmis ir imtis bendrų visuomenės sveikatos reformų.

Taip pat yra finansinių priemonių politikai remti (TAIEX ir porinės programos).