Glavni sadržaj
Public Health

Unija u svojim odnosima s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u području javnog zdravlja želi:

 • promicati dobro zdravlje za sve u Uniji i izvan njezinih granica
 • promicati kvalitetna načela, standarde i zakonodavstvo u području javnog zdravlja
 • podizati svijest o globalnim zdravstvenim pitanjima u okviru svoje globalne javnozdravstvene politike
 • raditi na smanjivanju zdravstvenih nejednakosti među državama i regijama Unije.

Ti se ciljevi ostvaruju u okviru raznih politika i suradnje sa zainteresiranim stranama.

Osim toga, Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europska agencija za lijekove (EMA) imaju aktivne međunarodne programe.

Suradnja sa zemljama koje nisu članice Unije

Unija surađuje sa zemljama koje nisu članice Unije u zdravstvenim pitanjima promičući zdravlje za sve i podupirući kvalitetna načela, standarde i zakonodavstvo u području javnog zdravlja.

Ona surađuje:

 • s trećim zemljama diljem svijeta na temelju bilateralnih sporazuma
 • sa zemljama koje su podnijele zahtjev za članstvo u Uniji
 • sa susjednim zemljama obuhvaćenima „europskom politikom susjedstva”.

Bilateralna suradnja s trećim zemljama diljem svijeta

Unija ima bilateralne sporazume o partnerstvu i suradnji s brojnim zemljama diljem svijeta koji čine opći okvir suradnje u području javnog zdravlja. Ti sporazumi služe i kao osnova za bilateralnu suradnju između pojedinih država članica i zemalja koje nisu članice Unije.

Ako je potrebna suradnja na stručnoj razini, Europska komisija (Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane) može sklopiti sporazume o suradnji u određenim sektorima s nacionalnim ministarstvima.

Potencijalne nove članice Unije

Unija savjetuje zemlje koje su podnijele zahtjev za članstvo u Uniji (takozvane „zemlje kandidatkinje”) i druge zemlje koje će to učiniti u budućnosti o zdravstvenoj politici Unije te ocjenjuje njihov napredak u usklađivanju sa standardima i politikama Unije u području zdravlja. Relevantna su „poglavlja” u pregovorima o članstvu:

 • javno zdravlje – poglavlje 28. o zaštiti potrošača i zdravlja
 • farmaceutski proizvodi – poglavlje 1. o slobodnom kretanju robe.

Komisija podupire i usmjerava te zemlje te prati njihov napredak u prenošenju pravila Unije u vlastito zakonodavstvo.

Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) i twinning programi s tijelima državne uprave država članica pomažu predmetnim zemljama u usklađivanju zdravstvenih standarda s normama Unije te u osnivanju ili razvoju institucija i upravnih struktura koje su im potrebne.

Susjedne zemlje

Europska politika susjedstva (ENP) europska je ključna vanjska politika prema 16 susjednih zemalja.

Temelji se na bilateralnim akcijskim planovima dogovorenima između Unije i pojedine partnerske države u kojima se utvrđuje plan reformi za razdoblje od tri do pet godina, a može uključivati, ovisno o prioritetima svake zemlje, primjerice:

 • zdravlje i reforme u području javnog zdravstva te dijalog u području zdravstvene politike
 • informacije i znanja o zdravlju
 • suzbijanje nezaraznih bolesti i drugih prijetnji zdravlju.

Potpora primjerice uključuje programe osposobljavanja kao što je Mediteranski program za izobrazbu u interventnoj epidemiologiji (MediPIET) i suradnju s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).

Komisija blisko surađuje s tri istočnoeuropske zemlje koje su sklopile sporazum o pridruživanju s Unijom (Ukrajina, Moldova i Gruzija) kako bi im pomogla u usklađivanju zdravstvenih propisa s propisima Unije i provedbi reformi javnog zdravstva općenito.

Dostupni su i financijski instrumenti za potporu toj politici (TAIEX i twinning programi).