Направо към основното съдържание
Public Health

Здравните системи в Европейския съюз имат за цел да осигуряват висококачествено, икономически ефективно здравно обслужване. Това е особено трудно, когато става дума за редки или слабо разпространени сложни заболявания, от които страдат около 30 милиона граждани на ЕС.

Европейските референтни мрежи (ЕРМ) са виртуални мрежи, в които участват доставчици на здравно обслужване от цяла Европа. Те се създават, за да улеснят разискването на проблеми, свързани със сложни или редки болести, за които са необходими високоспециализирано лечение и концентрация на познания и ресурси.

Как става това?

При прегледа на диагнозата и лечението на пациенти координаторите на ЕРМ свикват „виртуални“ консултативни групи от медицински специалисти в различни дисциплини, като използват специално създадена за целта ИТ платформа и средства от областта на телемедицината.

Процедурата и критериите за създаване на ЕРМ и избор на членовете им са определени в законодателството на ЕС.

  • За повече информация вижте нашата брошура.

24 мрежи

Първите ЕРМ започнаха работа през март 2017 г. с участието на повече от 900 високоспециализирани здравни звена от над 300 болници в 26 страни от ЕС. 24-те ЕРМ работят по редица тематични въпроси, включващи заболявания на костите, рак при децата и имунна недостатъчност.

Законодателство

Инициативата за ЕРМ получава финансиране по няколко програми на ЕС, сред които са здравната програма, Механизмът за свързване на Европа и Хоризонт 2020.

Координация

Инициативата за ЕРМ се осъществява предимно от държавите от ЕС. Съгласно Решението за изпълнение на Комисията Съветът на държавите членки е органът, който отговаря за одобряването и закриването на мрежи и за членството в тях. Съветът се състои от представители на всички държави от ЕС и ЕИП.

Система за мониторинг

Съветът на държавите членки прие и представи на 4-ата конференция на ЕРМ 18 показателя за системата за мониторинг на ЕРМ. Някои от тях трябваше да бъдат актуализирани с пояснения.

Тази рамка ще помогне за изграждането на система за подобряване на качеството, за определяне на подходящи резултати от ЕРМ, за идентифициране на успехите и потенциалните проблеми и за демонстриране на добавената стойност от ЕРМ.

Комуникационни материали