Přejít na hlavní obsah
Public Health

Přehled

Biocidní přípravky se používají k regulaci nežádoucích organismů, které jsou škodlivé pro zdraví lidí a zvířat nebo škodí životnímu prostředí, případně které poškozují lidskou činnost. Mezi tyto škodlivé organismy řadíme škůdce (např. hmyz, potkany nebo myši) a mikroorganismy (např. bakterie, viry, plísně).

Biocidní přípravky zejména zahrnují:

  • insekticidy (kromě těch na ochranu rostlin, jejichž použití je upraveno nařízením (EU) č. 1107/2009)
  • repelenty
  • dezinfekční prostředky
  • konzervační přípravky na materiály, jako je dřevo, plasty a vlákna
  • protihnilobní nátěrové hmoty určené k ochraně trupů lodí

V běžném životě sehrávají důležitou roli, jelikož lidem v EU pomáhají se chránit například před:

  • nemocemi přenášenými vektory (např. malárie, dengue nebo chikungunya)
  • nemocemi přenášenými potravou (např. salmonelóza, listerióza)
  • nosokomiálními infekcemi (např. MRSA).

Rovněž se hojně používají ve spojení s různými materiály, např. plasty, nátěry, textilem, dřevem, jelikož tyto materiály chrání před poškozením mikroby, houbami a hmyzem.

Kvůli svým vlastnostem však mohou představovat riziko pro člověka, zvířata a životní prostředí. Z tohoto důvodu EU stanoví přísná pravidla a postupy, která tato rizika minimalizují.

Rámec pro snižování rizik

EU stanovila celoevropský rámec a harmonizovaná pravidla, která platí mezi státy Unie, aby zajistila, že před uvedením biocidních přípravků na trh budou řádně vyhodnocena rizika, která jsou s nimi spojena. Evropská agentura pro chemické látky poskytuje Evropské komisi a státům EU odborné a vědecké poradenství a pomáhá jim tak s prováděním různých postupů, které nařízení stanoví.

Účinné látky

Účinná látka smí být v biocidním přípravku použita až poté, co je pro daný účel v EU posouzena a schválena.

Biocidní přípravky

Aby mohl být přípravek uveden na trh, je třeba prokázat, že je bezpečný pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí. Musí se také dokázat, že je přípravek účinný z hlediska svého zamýšleného použití.

Ošetřené předměty

Nařízení obsahuje ustanovení, která se použijí nejen na biocidní přípravky, ale také na předměty a směsi, které byly biocidním přípravkem ošetřeny nebo které jej obsahují.